Березовська-Чміль Олена Борисівна / Olena Borysivna Berezovska-Chmil

Кандидатка політичних наук,

доцентка кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: викладачка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Освіта:

2001-2006 роки – навчання на факультеті історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кваліфікація «Політолог, викладач».

2006-2009 роки – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2011 рік – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тема: «Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз)». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В. Марчук.

Професійна діяльність:

2010-2015 роки – викладачка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2010-2016 роки – фахівчиня І категорії Навчально-методичного центру політичних та євроінтеграційних досліджень Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумісництвом.

2011-2014 роки – координаторка профорієнтаційного проєкту «Школа молодого політолога».

2013 рік – авторка монографії «Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз)».

2015 рік – викладачка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2018-2019 роки – співорганізаторка соціально-освітнього проєкту «Студії лідерства»

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

профорг кафедри, членкиня профбюро Факультету історії, політології і міжнародних відносин, відповідальна за виховну роботу зі студентами.

Стажування:

2017 рік – кафедра політології та соціології Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський).

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Дистанційна освіта. Організація та супровід  МОН України

Основи державної політики Prometheus

Наукові інтереси:

соціальна політика, національна безпека, політичний імідж, політичне лідерство та еліти, вибори, філософія політики, політична регіоналістика.

Монографії

Березовська-Чміль О.Б. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз). Монографія. Івано-Франківськ. 2013. 167 с.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політико-управлінські аспекти сучасного освітнього простору. Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С.228-233.

Березовська-Чміль О. Новітні концепції соціальної держави в політичному дискурсі. Політична наука: теорія, методологія, практика: кол.монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. С. 226-243

Березовська-Чміль О., Кобець Ю. Політико-управлінські аспекти розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища. Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 102-106

Статті у фахових виданнях

Berezovska-Chmil Оlena. Comparative typological characteristics of social policy models. Newsletter of Precarpathian University. Political science. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk: Іssue 11. 2017. P.9-13.

Березовська-Чміль О. Теоретико-концептуальні основи дослідження політичного іміджу. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12.  2018. С.17-21.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політична іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. Вип. 5 (49). С.107-114.

Березовська-Чміль О.Б. Соціальні аспекти національної безпеки держави. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2019. № 6 (50). С. 7-12.

Березовська-Чміль О., Приймак О. Специфіка формування регіональних політичних еліт в Україні. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Випуск 13. 2019. С.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політичний конфлікт гібридного типу: глобальний та регіональний виміри. Грані: науково-теоретичний альманах. Том 23 (№8). 2020. С.93-101.

Berezovska-Chmil O., Kobets Yu., Mishchuk M. The security element of Ukraine’s integration in EU in the conditions of “hybrid war” (political and economic context). Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С.134-143.

Березовська-Чміль О., Пилипець У. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай. Вип.14. 2020. С. 24-30.

Березовська-Чміль О. Інформаційна безпека як складова соціальної стабільності держави. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 37. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2021. С. 69-70.

Березовська-Чміль О. Сучасні світові тенденції взаємодії маси та еліти. Креативний простір: електрон. наук. журн. № 1.  Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 76-77.

Березовська-Чміль О. Теоретичні основи дослідження національної безпеки. Креативний простір: електрон. наук. журн. № 2. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 147-148.

Наукові конференції

Березовська-Чміль О.Б. Соціальні аспекти політичної міфотворчості. Збірник cтатей XXIX міжнародної конференції «Развитие науки в ХХІ веке». Ч.2. Харків. 2017. С.33-41

Березовська-Чміль О.Б. Детермінанти формування іміджу політика. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. праць. Вип. 22. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. С. 55-56.

Березовська-Чміль О. Соціальні виміри інформаційної безпеки. Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції «Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни», м. Івано-Франківськ. 2018. С. 5-9.

Березовська-Чміль О.Б. Феномен політичного консюмеризму. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. Праць. Вип. 25. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2019.  С. 253-254.

Березовська-Чміль О.Б. Концепція базового доходу в політичному дискурсі. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри», м. Івано-Франківськ. 2019. С. 6-10.

Березовська-Чміль О. Ідеї цифрового авторитаризму крізь призму філософії політики. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 31. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 99-101.

Berezovska-Chmil О. THE MAIN TYPES OF STATE SOCIAL POLICY. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 34. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 186-188.

Березовська-Чміль О. Неототалітарні тенденції в сучасному світі: виклики для України. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 2020.  С. 496-499.

Березовська-Чміль О., Крис М. Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 36. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 99-101.

Березовська-Чміль О. Політико-філософське осмислення тоталітаризму. The Vth International scientific and practical conference «STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION». October 19-23, 2020 Oslo, Norway. Р. 381-384.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: olena.berezovska@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: lecturer at the Department of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Education:

2001-2006 – studies at the Faculty of History and Political Science of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, qualification “Political Scientist, Teacher”.

2006-2009 – postgraduate studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2011 – defense of the candidate’s dissertation for the degree of candidate of political sciences in the specialty 23.00.02 – political institutes and processes in the specialized academic council of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. Topic: “Social policy and mechanisms of its implementation in Ukraine (political analysis).” Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor V. Marchuk.

Professional activity:

2010-2015 – Lecturer at the Department of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2010-2016 1st category specialist of the Educational and Methodological Center of Political and European Integration Studies of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (part-time).

2011-2014 – coordinator of the career guidance project “School of Young Political Scientist”.

2013 – author of the monograph “Social policy and mechanisms of its implementation in Ukraine (political science analysis)”.

2015 – Lecturer at the Department of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2018-2019 – co-organizer of the social and educational project “Leadership Studios”

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

trade union organizer of the department, member of the trade union bureau of the Faculty of History, Political Science and International Relations, responsible for disciplinary work with students.

Internship:

2017 – Department of Political Science and Sociology, Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University.

Research interests:

social policy, national security, political image, political leadership and elites, elections, philosophy of politics, political regionalism.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: olena.berezovska@pnu.edu.ua