Кобець Юлія Василівна / Yuliia Vasylivna Kobets

Кандидатка політичних наук,

доцентка кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: доцентка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Освіта:

2000-2005 рр. – навчання на спеціальності «Політологія» Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Диплом з відзнакою, кваліфікація «Політолог, викладач».

2005-2009 рр.  – навчання в аспірантурі за спеціальністю 23.00.02  – політичні інститути і процеси Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2009 р. – захист дисертації на тему «Роль опозиційного жіночого лідера в політичному житті України» в спеціалізованій вчені раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В. Марчук.

Професійна діяльність:

2006 р.викладачка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2015 р. викладачка кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2019 р. – на посаді доцентки кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2019 р. – участь в групі забезпечення освітніх програм «Політологія» та «Політологія. Національна безпека».

2019 р. – представниця Факультету в Науково-методичній раді Університету.

2020 р. – у складі Ради з якості Університету.

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

заступниця завідувача кафедри з навчальної та методичної роботи.

Стажування:

2018 р. –  кафедра політології і соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Тема: «Національна безпека України в умовах євроінтеграції».

Наукові інтереси:

політична система, політична географія та геополітика, національна безпека, політична культура, політичний конфлікт.

 

Розділ монографії

Березовська-Чміль О., Кобець Ю.В. Політико-управлінські аспекти сучасного освітнього простору. Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С.228-233.

Розділ підручника

Мадрига Т.Б., Кобець Ю.В. Політичні вчення стародавнього Китаю. Історія політичної думки: підручник; за заг. редакцією Н. М. Хоми, (І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.).  Л: Новий Світ-2000, 2015.  С. 47-64.

Статті у фахових виданнях

Кобець Ю. Особливості регіональної політики сучасної Греції крізь призму політики Європейського Союзу. Вісник Прикарпатського університету. Політологія.  2016.  №10.  С.113-117.

Кобець Ю. Еволюція політичної системи сучасної України: трансформаційні виклики та особливості реформування після 2014 року. Прикарпатський вісник наукового товариства Шевченка. Думка.  2017.  №5-6 (41-42).  С. 51-59.

Кобець Ю. Іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018.  Вип. 5(49) .  С. 107-114.

Кобець Ю. Революція та статус жінки: гендерний та політичний аспекти. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Думка. 2018. №6. С. 57-65.

Мадрига Т.,  Кобець Ю. Розвиток політичної науки: світовий досвід та національна практика. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: ЛІК, Вип. 12.  2018. С. 36-46

Matviienkiv S., Kobets Yu. Social networks and public media organizations in 2019 presidential election campaign. Evropský politický a právní diskurz. 2019. Svazek 6. 4. Vydání. S. 80-88.

Кобець Ю., Мадрига Т. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2019.  №4(56). С. 70-80.

Березовська-Чміль О., Кобець Ю. Політичний конфлікт гібридного типу: глобальний та регіональний виміри. Грані: науково-теоретичний альманах. Том 23 (№8). 2020. С. 93-101.

Berezovska-Chmil Olena, Kobets Yuliia, Mishchuk Mariana. The security element of Ukraine’s integration in EU in the conditions of “hybrid war” (political and economic context). Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С. 134-143.

Кобець Ю. Синергетичні основи соціально-політичної революції та еволюції. Вісник Прикарпатського університету. Політологія.  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С. 97-102.

Методичні видання

Кобець Ю. Зовнішня політика України та зарубіжних країн. Методичні рекомендації для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності  «Політологія». Івано-Франківськ, 2020. 42 с.

Кобець Ю.В. Політична географія. Методичні рекомендації для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ, 2020. 32с.

Кобець Ю.В. Теорія політичного конфлікту. Методичні рекомендації для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ, 2020. 38с.

Наукові конференції

Кобець Ю.В. Модель модернізації та трансформації політичної системи України після 2014 року. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2017 року).  Івано-Франківськ, 2017.  С. 226-227.

Кобець Ю.В. Взаємовплив політичної та духовної сфери в структурі політичної системи. Консолідація Української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники. Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 листопада 2017 року).  Ужгород, 2017.  С. 56-57.

Кобець Ю.В. Використання SWOT-аналізу в дослідженнях політичних систем. Політологічні читання імені професора Богдана Яроша: зб. наук. пр./ за заг. ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. Луцьк: Вежа-Друк, 2018.  Вип.7. С. 52-58.

Кобець Ю.В. «Гібридна війна» як загроза національній безпеці : основні підходи та тлумачення. Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни: Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2019. С. 82-86.

Кобець Ю., Міщук М. Особливості інтеграції ЄС і України в умовах “гібридної війни”: безпековий вимір. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 28 травня 2020 р., м. Харків, Україна. Вип. 32-33.  Харків: СГНТМ «Новий курс», 2020. С.190-192.

Кобець Ю.В., Мимоход Ю. Взаємозв’язок політики та моди: соціополітичний аспект. Соціо-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку суспільства», 23 листопада 2020 р., м. Харків, Україна. Вип.36. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 128-131.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: yuliia.kobets@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Education:

2000-2005 – studies at the Faculty of History of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University at the specialty “Political Science”. Diploma with honors, qualification – political scientist, teacher.

2005-2009 – postgraduate studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University at the specialty 23.00.02 – “Political institutes and processes”

2009 – defense of the dissertation “The role of the opposition female leader in the political life of Ukraine” at the specialized academic council of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor V. Marchuk.

Professional activity:

2006 – Lecturer at the Department of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2015 – Lecturer at the Department of Political Institutions and Processes of the Faculty of History, Political Science and International Relations.

2019 – Associate Professor of the Department of Political Institutes and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2019 – Participation in the group of educational program “Political Science” and “Political Science. National security”.

2019 – Representative of the faculty in the Scientific and Methodical Council of the University.

2020 – representative in the Quality Council of the University

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

Deputy Head of the Department in educational and methodical work

Internship:

2018 – Department of Political Science and Sociology of Kamyanets-Podilsky National University of Ivan Ogienko. Period: from October 23, 2018 to December 31, 2018. Internship topic: National Security of Ukraine in the context of European integration

Research interests:

political system, political geography and geopolitics, national security, political culture, political conflict

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: yuliia.kobets@pnu.edu.ua