Кобута Лариса Петрівна / Larysa Petrivna Kobuta

      Кандидатка політичних наук, доцентка кафедри
Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: доцентка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Вчене звання: доцентка кафедри політології

 Освіта:

1987-1992 рр. – навчання на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Диплом з відзнакою, кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства, методист виховної роботи».

2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

2006 р. – захист  кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки у спеціалізованій вченій раді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (м. Київ). Тема дисертації: «Сутність та особливості української соціал-демократії у політичній концепції Володимира Левинського». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор М.В. Кугутяк.

Професійна діяльність:

1992-1994 рр. – вчителька історії у СШ № 49 міста Львова.

1994-2001 рр. – викладачка історії, політології і правознавства в Івано-Франківському коледжі електронних приладів.

2004 р. – асистентка кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007 р. – на посаді доцентки кафедри політології Інституту історії, політології і міжнародних відносин.

2011 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України від 20 січня присвоєно вчене звання доцентки кафедри політології.

2015 р. – доцентка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Стажування:

 2011 р. – відділ національних меншин, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (м. Київ).

2017 р. – кафедра політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне).

Наукові інтереси:

історія української політичної думки ХХ століття, становлення та розвиток партійної системи України, політичні технології, політичний консалтинґ.

Колективні монографії і наукові видання

Кобута Л. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. 520 с.

Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківськ): монографія. Івано-Франківськ–Львів–Київ: Манускрипт-Львів, 2012. 583 с.

Кобута Л. Історія Івано-Франківська в ХХ-ХХІ ст. Колективна монографія. Івано-Франківськ, 2012. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. 688 с.

Кобута Л. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т.2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. 832 с.

Кобута Л.  Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т.3: П – С. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2020. 576 с.

Статті у фахових виданнях

Кобута Л. Василь Пашницький (1903–1941): трагічна доля станиславівського інтелігента // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ. Серія Історія  Дрогобич. Випуск 4/46 (2020). С.70-85.

Кобута Л.П. Правники родини Шухевичів / «Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: проблеми, досвід, уроки». Івано-Франківськ, 2020. С.56-62.

Кобута Л. Громадсько-політична діяльність українського дисидента Ярослава Лесіва // Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Вип.13. Івано-Франківськ: ЛІК, 2019. С.15-25.

Кобута Л.П. Місце Гошівського монастиря у процесах боротьби за легалізацію УГКЦ на Долинщині наприкінці 1980-х років. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. 2017-2018. №7-8. С.146-157.

Кобута Л. Політична і парламентська діяльність українських адвокатів Станиславівщини (кін. ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12. 2018. С.46-57.

Кобута Л.П. «Фантомні» партії України // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип.10. Івано-Франківськ, 2016. С.53-58.

Кобута Л. Масові несанкціоновані зібрання на Прикарпатті 1989 р. як чинник демократизації суспільно-політичного життя регіону // Галичина. Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис. 2015. Ч.27. С.157-167.

Кобута Л. Володимир Левинський і політичні орієнтації українських соціалістів під час Великої війни (1914-1916) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2015. Вип. 26. С.168-174.

Kobuta L. “Phantom” Parties in the Ukrainian Political Space // Historia i Polityka. 2015. No.14 (21). Р. 101-108.

Кобута Л.П. Політичні рішення в практиці функціонування регіональної влади та опозиції // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Випуск 585-586. Чернівці, 2011. С.123-125.

Кобута Л.П. Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії // Українська біографістика. 2011. Вип. 8. С. 208-221.

Навчально-методичні посібники

Кобута Л.П., Кобута С.Й. Науково-дослідницька робота студентів. Навчальний посібник для студентів спеціальностей “Історія” і “Політологія”. Івано-Франківськ, 2008. 56 с.

Кобута Л.П. Історія та теорія демократії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Політологія”. Івано-Франківськ, 2010. 62 с.

Кобута Л.П., Кобута С.Й. Пошукова і дослідницька робота в архівах. Навчальний посібник для студентів спеціальностей “Історія” і “Політологія” Івано-Франківськ, 2010. 64с.

Наукові конференції

Кобута Л. Прикарпаття і прикарпатці у житті Івана та Юрія Липів: штрихи до біографії діячів // Десяті Липівські читання. Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2020. С.80-84.

Кобута Л. Станиславівський інтелігент Юліан Олесницький (1878-1941) / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Другі Грабовецькі історичні читання» (З нагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького), м. Івано-Франківськ, 27 вересня 2019 р.  Івано-Франківськ, 2019. С.275-285.

Кобута Л.П. До питання взаємин лідера «молодого» крила УСДП В. Левинського і керівника буковинських соціал-демократів О. Безпалка у 1906-1912 рр. / ХІІ Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці від дня народження Юрія Федькович та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей. Чернівці, 1-2 листопада 2019 р. Чернівці: Технодрук, 2019. С.75-76.

Кобута Л. Снятинські обранці у депутатському корпусі Верховної Ради України та Івано-Франківської обласної ради / Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-теоретичної конференції, Снятин, 1917 вересня 2016 р.  Снятин, Чернівці: Друк Арт, 2017. С.99-107.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: larysa.kobuta@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Academic title: Associate Professor of Political Science

 Education:

1987-1992 – studies at the historical department of Vasyl Stefanyk Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute. Diploma with honors, qualification “teacher of history and social sciences, methodologist of educational work.”

2001-2004  – postgraduate studies at the Department of Political Science of Vasyl Stefanyk Precarpathian University, specialty 23.00.01 – Theory and History of Political Science.

2006  – the defense of the candidate’s thesis  for obtaining  the scientific title of the candidate of political sciences on a specialty 23.00.01 – theory and history of political science in specialized scientific council of I.F.Kuras of NAS of Ukraine Institute of political and ethnonational researches (Kiev). Thesis topic: “The essence and features of Ukrainian social democracy in the political concept of Volodymyr Levynsky.” Scientific Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor M.V. Kugutyak.

 Professional activity:

1992-1994  –teacher of history of Lviv specialized school  № 49

1994-2001 – teacher of history, political science and law at the Ivano-Frankivsk College of Electronic Devices..

2004  –  Assistant Professor of Political Science at Vasyl Stefanyk Precarpathian University

2007  – Associate Professor of Political Science at Institute of History, Political Science and International Relations

2011  – By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine on January 20, 2011 she was awarded the academic title of Associate Professor of Political Science.

2015  – Associate Professor of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations

Internship:

2011 р. – the Department of National Minorities of the I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

2017 р. – the Department of Political Sciences, the Department of Political Sciences, Rivne State Pedagogical University

Scientific interests:

History and development of the Ukrainian political thought of the XXth century, establishment and development of the Ukrainian party system, political technologies, political consulting

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

е-mail: larysa.kobuta@pnu.edu.ua