Матвієнків Світлана Миколаївна / Svitlana Mykolaivna Matviienkiv

 

Кандидатка політичних наук, доцентка кафедри
Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: доцентка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Вчене звання: доцентка кафедри політології

Освіта:

1990 – 1995 роки – навчання на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація «Журналіст».

1996 – 2000 роки – навчання в аспірантурі філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

2001 рік –  захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: «Політична свідомість: суть та умови її формування в процесі державотворення в Україні». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор В.М. Денисенко.

Професійна діяльність:

2001 рік –  асистентка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2004 рік  – на посаді доцентки кафедри політології Інституту історії і політології.

2005 рік  – рішенням Атестаційної колегії МОН України № 5/02-Д від 15.12.2005р. присвоєно вчене звання  доцентки кафедри політології.

2007 рік – співавторка підручника для  студентів  вищих  навчальних  закладів «Політологія. Вступ до спеціальності», якому надано гриф Міністерства  освіти  і  науки  України (лист №1.4/18Г – 1578 від 28.09.2007).

2012 рік – наукова керівниця на захисті дисертації аспіранта кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Клима на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тема: “Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні”.

2015 рік – доцентка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2016 рік  – членкиня групи забезпечення освітньо-професійної програми «Політологія» для першого (бакалаврського) рівня.

01.10. – 31.12. 2018 рік – творча відпустка для завершення написання і видання монографічного дослідження «Трансформація політичної свідомості в умовах становлення демократії в Україні».

2019 рік – членкиня Національної спілки журналістів України (квиток № 29867).

2020 рік – членкиня екзаменаційної комісії зі вступу до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2020 рік – наукова керівниця переможця (диплом III ступеня) II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології Н. Головчинського (кафедра політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). Тема: “Воєнно-політичний конфлікт на Сході України: перебіг, особливості та шляхи вирішення”. 

2020 рік – нагороджена Грамотою ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професора І.Є. Цепенди за сумлінну і ефективну підготовку студентів до участі у всеукраїнських змаганнях, популяризацію досягнень наукових колективів університету та з нагоди святкування Дня університету.

2021 рік – старша наукова співробітниця теми “Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та стратегічною безпекою України”.

2021 рік –  експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

керівництво навчальною практикою в засобах масової інформації для студентів ІІ курсу спеціальності «Політологія»; відповідальна за зв’язки зі ЗМІ; роботу сайту кафедри та поширення інформації про діяльність кафедри в соціальних мережах.

Стажування:

2007 рік – кафедра політології  філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (звіт про стажування).

2012 рік – кафедра теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (звіт про стажування).

2017 рік – кафедра політології та міжнародних відносин Інституту соціальних та гуманітарних наук Національного університету «Львівська політехніка». Довідка № 539 від 07.04.2017 р., тема: «Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні».

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Експерт з акредитації освітніх програм Prometheus

Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах  Prometheus

Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти  Servier Ukraine, UGEN

Плагіат і його наслідки для журналів, організацій та авторів Clarivate Web of Science

Розширений пошук в новому інтерфейсі Clarivate Web of Science

Пошук інформації у Scopus   BrightTalk

Профіль автора у Scopus  BrightTalk

Інформаційні війни Prometheus 

Міжнародна сертифікація CSB – навички спілкування  Certiport

Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт Certiport

Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні (ПНУ ім. В. Стефаника)

“Перевернуте навчання” як одна з сучасних освітніх технологій  (ПНУ ім. В. Стефаника)

Як використовувати QR-код у дистанційному навчанні? (ПНУ ім. В. Стефаника)

Використання інструментів фасилітації в онлайн-навчанні (ПНУ ім. В. Стефаника)

The best контентмейкер – про що писати 52 тижні у році  (Академія Української Преси)

Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально (Академія Української Преси)

Школа фактчекерів: викривачі фейків на тематику пандемії (Академія Української Преси)

Наукові інтереси:

формування національно-політичної свідомості, державна інформаційна політика, нові медіа, проблеми та перспективи розвитку політичної науки.

Підручник

Денисенко В.М.,  Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Політологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.  Львів: Астролябія, 2007.  360 с.

Монографії

Кафарська О.Б., Матвієнків С.М. Засоби масової комунікації в політичній системі України // Політична система України: проблеми становлення  і  розвитку: монографія / [В.С. Великочий, М.А. Геник,  Г.О. Дичківська та ін.]; За ред. В.І. Кафарського. К.: Центр учбової літератури, 2008.  С. 390-405

Клим І.М., Матвієнків С.М. Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні: монографія.  Івано-Франківськ: НАІР, 2017.  220 с.

Матвієнків С.М. Політична свідомість: суть та умови її формування в процесі державотворення в Україні: монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 200с.

Матвієнків С.М. Трансформація політичної свідомості в умовах становлення демократії в Україні:  монографія. 2-е вид. допов. і переробл. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 252 с.

Matviіenkiv S.M., Lushahina T.V. Determinants of national-political consciousness of modern Ukrainian society/Social Sciences: Regularities and Development Trends: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020.- S. 94-113

Матвієнків С.М. Інформаційний простір сучасної України як складова національної безпеки і суверенітету держави/Політична наука: теорія, методологія, практика: монографія/ [за ред. Климончука В.Й.]; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; Факультет іст., політол. і міжнар. відносин.- Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. с. 207-225

Статті у фахових виданнях

Матвієнків С.М. Роль  ЗМІ  в  демократичному  процесі  сучасної  України. Вісник  Прикарпатського  університету.Серія: Історія.  Вип. 7.  Івано-Франківськ: Плай, 2003. С. 54 – 64

Матвієнків С.М. Особливості  формування  політичної  свідомості  в  Україні  в  умовах  трансформації  політичної системи. Україна Соборна: В 3 т. Т. 1. Вип. 2. Київ: Інститут історії НАН України, 2005. С. 372 -381

Матвієнків С.М. Мас – медіа  і  демократизація  сучасного  суспільства. Науковий  вісник  Ужгородського  унів-ту. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 2. Ужгород: СМП«Вісник  Карпат», 2005. С. 216-224

Матвієнків С.М. Гендерна  політика: суть, проблеми  та  українські  реалії. Науковий  вісник  Чернівецького університету: Збірник  наукових  статей. Історія. Політичні  науки.  Міжнародні  відносини. Вип. 272. Чернівці: Рута, 2005. С. 251-256.

Матвієнків С.М. Свобода  слова  в  сучасній  Україні. Вісник  СевДТУ. Вип.71: Політологія: Зб. наук. пр.  / Редкол.: Ю. Бабінов (відп. ред.)та ін.; Севастоп.  нац. техн. ун-т. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. С. 189-197

Матвієнків С.М. Гендерна  політика  в  Україні: проблеми  формування  та  реалізації. Вісник  Прикарпатського  університету. Сер: Політологія. Вип. І. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ,  2006. С. 23-30

Матвієнків С.М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій. Вісник Прикарпатського університету. Сер: Політологія. Вип. ІІ-ІІІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2007. С. 63-68

Матвієнків С.М. Інформаційний простір України як чинник інтеграції суспільства. Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2007-2008. № 8 – 9. С. 252 – 258

Матвієнків С.М. Інформаційні війни: їх суть та вплив на політичну сферу суспільства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Випуск 10. Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2008. С. 113-119

Матвієнків С.М. Масова комунікація в соціально-політичній структурі суспільства. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. 3’2008. К.: Міленіум, 2008. С. 105-110

Матвієнків С.М. Інструментарій протидії загрозам в інформаційній сфері. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. С. 646-653

Матвієнків С.М. Вплив масової комунікації на політичну сферу перехідного суспільства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Випуск 13. Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2009. С. 278-281

Матвієнків С., Клим І. Особливості політичних криз у період еволюції політичної системи  Франції. Сучасна українська політика. К.: Український центр політичного менеджменту,  2010. Вип. 21. С. 307-315

Матвієнків С.М. Етнополітична регіоналізація сучасної України. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 11. С. 207-214

Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Вип. 5. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. С. 72-78

Матвієнків С.М. Регіональні ЗМІ України в контексті політичних трансформацій суспільства. Політологічні записки: Збірник наукових праць.Вип.1(9). Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. С.56-64

Матвієнків С.М. Етнополітика. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 202-204.

Матвієнків С.М. Етнократія. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 200-202

Матвієнків С.М. Етнорегіоналізм. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 211-212

Матвієнків С.М. Національна ідея. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 415-416

Матвієнків С.М. Маклуен Герберт Маршал. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч.  закл./За заг. ред. Н.М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 406-407 

Матвієнків С.М. Етнорегіоналізм. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 120

Матвієнків С.М. Політичний клас. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 312

Matviienkiv Svitlanа. Features of transformation of national political culture under conditions of a democratic political regime// Newsletter of Precarpathian University. Political science. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk: Іssue 11.  2017.  P.71-75

Матвієнків С.М. Регіональні ЗМІ як інструмент формування локальної ідентичності. Політичне життя/ Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: Видавництво Донецького національного університету імені Василя Стуса.  №4, 2017. С.83-86

Матвієнків С.М. Зв’язки органів місцевої влади з громадськістю (на прикладі Івано-Франківщини). Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. №5(49). С.136-145

Матвієнків С.М. Державна інформаційна політика в контексті інтеграції України в Європейський Союз. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12.  2018. С.227-234

Матвієнків С.М. Організація і методи комунікації органів державної влади із засобами масової інформації (на прикладі Івано-Франківської області). Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Львів, Вип. 19. 2018. С. 162-169

Матвієнків С.М. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Східноєвропейський   нац.   ун-т   ім. Лесі Українки. Луцьк, № 2 (4). 2018. С. 126-136

Матвієнків С.М. Національна свідомість як чинник формування політичної нації. Гілея: науковий вісник.  К.: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 141 (2). Ч. 3. Політичні науки. С. 43-48

Матвієнків С.М.  Інформаційний простір сучасної України: законодавчий аспект. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 83 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 74-84 

Матвієнків С.М. Трансформація українського суспільства на шляху євроінтеграційного транзиту/ Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип.ІІ. Луцьк, Терен, 2019.  С. 248-255   

Матвієнків С.М. Роль періодичних видань у розвитку україно-польських відносин на Прикарпатті. Гуманітарні візії.  Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2020.  Том 6.  № 2. С. 34-40

Матвієнків С., Головчинський Н. Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «війна». Вісник Прикарпатського університету. Сер. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай. 2020. Вип. 14.  С. 103-113

Матвієнків С. Преса національних меншин сучасної України (на прикладі м. Івано-Франківська). Політологічний вісник: збірник наукових праць / голов. ред. В. Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2020. Вип. 85. с.238-251

Статті у зарубіжних виданнях

Матвиенкив С.Н. Суть и проблемы формирования государственной информационной политики современной Украины. Language – Culture – Politics: International  Journal. Chełm: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 2019. Vol.1. S. 259-271

Матвієнків С.М. Інструменти захисту свободи слова в умовах гібридної війни в Україні. Studia Politologica Ucraino-Polona: prace naukowe / за ред. С. Рудницького. Житомир-Київ-Краків. 2019. Вип. 9. C. 65-76

Матвієнків С.М., Головчинський Н. Війна на сході України: перебіг, особливості та шляхи закінчення Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 3 / [за. ред. І. Конєчної-Саламатін, Н. Портницької, С. Рудницького]. Житомир-Варшава: ФОП Гембарський О.П., 2019. С. 52-59

Svitlana Matviіenkiv, Olha  Anisimovych–Shevchuk. Influence of  external   and   internal factors on the  information space of modern-day Ukraine/ Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Kutno: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Studiów Europejskich, 2019. № 11. S. 149-164

Svitlana Matviіenkiv, Kobets Yuliia. Social media and public media organizations in presidential election campaign 2019/ Evropský politický a právní diskurz.  2019. Vol. 6. Iss. 3. P. 80-88

Matviienkiv S. Wpływ nowych mediów na proces wyborczy we współczesnej Ukrainie, (w.) L. Pawelski, M. Rembierz (red.), Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i aspiracje polskoukraińskiej współpracy naukowej monografia. Szczecinek: Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. 2020. Vol. 19. S. 158-172

Методичні посібники

Матвієнків С.М. Методичний  посібник  з  курсу  «Етнополітологія»  (навчальна  програма,  плани  семінарських  занять  та  програмові  вимоги  до  курсу). Івано-Франківськ: Друкарня «ДКД», 2003. 32 с.

Матвієнків С.М. Написання  та  захист  бакалаврської  кваліфікаційної  роботи. Методичні  рекомендації. Івано-Франківськ: Друкарня «ДКД», 2004. 37 с.

Матвієнків С.М. Засоби  масової  інформації  в  політичному  житті  суспільства. Методичні  рекомендації. Івано-Франківськ:  Плай, 2005. 46 с.

Матвієнків С.М. Політичні  ідеології. Методичний  посібник. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ,  2006. 150 с.

Матвієнків С.М. Написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.- 2-е вид., перероб. і допов. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2008. 48 с.

Матвієнків С.М. Програма та методичні рекомендації з організації навчально-ознайомлювальної практики у ЗМІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2008. 36 с.

Матвієнків С.М. Методологія  наукових  досліджень. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.040301 «Політологія». Івано-Франківськ: Вид.-во ПНУ ім. В. Стефаника,  2010. 84 с.

Матвієнків С.М. Дипломна та магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Методичні вказівки до написання та захисту. Івано-Франківськ: Вид.-во ПНУ ім. В. Стефаника,  2013. 60 с.

Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Політична соціологія: методичні рекомендації для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ: Вид.-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2014. 32с.

Матвієнків С.М. Етнополітологія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія».  Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 32с.

Матвієнків С.М.  Засоби   масової   інформації  в  політичному житті  суспільства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104«Політологія».  Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 62с.

Матвієнків С.М. Програма та методичні рекомендації з організації навчальної практики у засобах масової інформації. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104  «Політологія». Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 28с. 

Матвієнків С.М. Науковий семінар. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія». Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 90с.

Матвієнків С.М. Політична антропологія: методичний посібник.  Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 72 с.

Матвієнків С.М. Політична антропологія. Хрестоматійні матеріали до курсу. Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 78 с.

Наукові конференції

Матвиенкив С.Н., Клим И.М. Механизмы препятствия возникновению политических кризисов, как средство поддержания конституционного правопорядка  // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов I Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. С.С.Чернова. Новосибирск.: Издательство  НГТУ, 6 октября 2010. C. 238-241 

Матвієнків С.М. Методологічні основи дослідження міжнародних політичних криз/ Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: НУ ЛП, 23 березня 2017. С. 64-70  

Матвієнків С.М. Міжнародна міграція: національний вимір/ Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: НУ ЛП, 29 березня 2018. С. 216-221  

Матвієнків С.М. Сучасна національно-політична свідомість українських громадян/ Третя міжнародна наукова конференція кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи). Львів, 3 листопада 2018

Матвієнків С.М.  Трансформація українського суспільства на шляху євроінтеграційного транзиту// Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Європейський Союз: від партнерства до асоціації» Львів: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 19-20 березня 2019р. С. 248-255

Матвієнків С.М.  Інформаційна політика України в контексті європейської інтеграції /Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 28 березня 2019 р.).  Львів: НУ ЛП, 2019.  С. 176-181

Матвієнків С.М. Інформаційний простір сучасної України та національна безпека//Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривализації: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. 3-4 червня. С. 46-49

Матвієнків С.М. Інформаційний простір: підходи щодо визначення поняття//Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. Дніпро, 2019.  С. 1114-1119

Матвієнків С.М.  Активність медійних громадських організацій як ефективний інструмент  становлення демократії в Україні// Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. С. 79-85.

Луцишин Г.І., Матвієнків С.М.   Президентська виборча кампанія 2019 року: роль медіа/ Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року/ за ред. А. Романюка і В. Литвина.  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.  Вип. 4.  С. 76-82.

Матвієнків С.М. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття «війна». Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. /  Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020.  С. 112-116 (0,2 друк. арк.)

Анісімович-Шевчук О.З., Матвієнків С.М. Політична комунікація: до проблеми формування інформаційного простору України. Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU: іnternational scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevniec-iba «Baltija Publishing», 2020. p. 103-106     

Матвієнків С., Бирич І. Суспільне мовлення і місцеві вибори в Україні: роль та особливості Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи): матеріали п’ятої Міжнародної наукової конференції, 28 листопада 2020 р. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.      

Матвієнків С.М. Гібридна війна як складне суспільно-політичне явище.  Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020.  С. 112-116

Матвієнків С.М.  Трансформація свідомості  українського суспільства на шляху до євроінтеграції. Європейська інтеграція Львівщини: кращі практики, проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 11 листопада 2020 р. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020. С.79-85

Матвієнків С.М.  Військова агресія Росії проти  України: виклик для сучасної системи міжнародної безпеки. Конфлікти на пострадянському просторі: вирішення, перспективи, динаміка: матеріали Всеукраїнської онлайн-конференції, 1–2 грудня 2020. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2020

Матвієнків С.М.  Роль ідеології державності в інтеграції розколотого суспільства. VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С.84-88

Матвієнків С.М. Інструменти захисту свободи слова в сучасній Україні//Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020.  С .56-58       

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: svitlana.matviienkiv@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of the Department of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Academic title: Associate Professor of the Department Political Science

Education:

1990 – 1995 – Faculty of Journalism of Ivan Franko State University of Lviv.  M.A. Honours in Journalism.

1996 – 2000 – postgraduate studies at the Faculty of Philosophy of Ivan Franko State University of Lviv.

2001 – obtained  Ph.D in Political Science  (specialty 23.00.02 – political institutes and processes) from the specialized academic council of Ivan Franko National University of Lviv where she defended her thesis  “Political consciousness: the essence and conditions of its formation in the process of state formation in Ukraine” Supervisor – Doctor of Political Science, Professor VM Denisenko.

Professional activity:

2001 – Lecturer at the Department of  Political Science, Institute of History and Political Science of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2004 – Associate Professor of the Department of Political Science, Institute of History and Political Science.

2005 – By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine on December 15, was awarded the academic title of Associate Professor of Political Science.

2007 – co-author of a textbook for higher educational institutions students “Political Science. Admission to the specialty”, which was given the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter .41.4 / 18G – 1578 from 28.09.2007).

2012 – research supervisor for the thesis defense of a post graduate student of the Department of Political Science of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Igor Klym, for Ph.D in Political Science at Ivan Franko National University of Lviv.

2015 – Associate Professor of  the Department of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2016 – a member of the group providing educational and professional program Political Science for the first (bachelor’s) level.

01.10. – 31.12. 2018 – vocation to complete the writing and publication of a book “Transformation of political consciousness in the formation of democracy in Ukraine”.

2019 – Member of the National Union of Journalists of Ukraine.

2020 – Supervisor of the winner (diploma of III degree) of the II round of the All-Ukrainian competition of student’s research papers in political science N. Golovchinsky.

2020 – awarded the Diploma of the Rector of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, for constant and effective preparation of students for participation in all-Ukrainian competitions, popularizing of achievements of university scholars and on the occasion of the celebration of the Day of University.

2021 – Senior Researcher on “Development of a mechanism for strategic public management of economic and strategic security of Ukraine.”

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

supervising second-year students’ educational practice in mass media; responsible for relations with media, the work of the department’s website and spreading of the information about the department’s activities in social networks.

Internship:

2007 – Department of Political Science, Faculty of Philosophy, Ivan Franko National University of Lviv.

2012 – Department of Theory and History of Political Science, Faculty of Philosophy, Ivan Franko National University of Lviv.

2017 – Department of Political Science and International Relations, Institute of Social Sciences and Humanities, Lviv Polytechnic National University.

Scientific interests:

formation of national-political consciousness, state information policy, new media, problems and prospects of political science development.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: svitlana.matviienkiv@pnu.edu.ua