Міщук Мар’яна Богданівна / Mariana Bohdanivna Mishchuk

Кандидатка політичних наук,

доцентка кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: доцентка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Вчене звання: доцентка кафедри політології

Освіта:

1997 – 2002 роки – навчання на історичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Диплом магістра з відзнакою, кваліфікація «Історик, викладач».

2002 – 2005 роки – навчання в аспірантурі історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

2007 рік –  захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. Тема: «Українська радикальна партія – Українська  соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, політика (1918-1939 рр.)». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор М.В. Кугутяк.

 Професійна діяльність:

2005 рік –  асистентка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007 рік  – на посаді доцентки кафедри політології Інституту історії і політології.

2012 рік  – рішенням Атестаційної колегії МОН України від 29 березня присвоєно вчене звання  доцентки кафедри політології.

2015 рік – доцентка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2016 рік – творча відпустка для завершення написання і видання монографічного дослідження «Українська радикальна партія – Українська  соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, політика (1918-1939 рр.)».

2006 -2018 роки – відповідальна секретарка Вісника Прикарпатського університету. Серія Політологія.

2015-2017 роки – членкиня журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології (м. Івано-Франківськ).

2018 рік – відповідальна секретарка відбіркової комісії Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

ресурсне забезпечення хрестоматій, тестів.

 Стажування:

2012 рік –  кафедра міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).

2017 рік – кафедра політології і соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Довідка № 75 від 30.05.2017, тема: «Інститут парламентаризму».

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Історія Польщі очима українців

Coursera  Моральні основи політики (Yale University)

Coursera Перфектні часи та модальні дієслова (University of California)

Coursera Філософія, наука і релігія: релігія і наука (The University of Edinburgh)

Coursera Філософія, наука і релігія: наука і філософія (The University of Edinburgh)

Coursera Філософія, наука і релігія: філософія і релігія (The University of Edinburgh)

Coursera Порівняльна політика (National Research University Higher School of Economics)

Coursera Психологія комунікації (National Research University Higher School of Economics)

Coursera Психологія міжгрупових відносин (National Research University Higher School of Economics)

Наукові інтереси:

історія політичної думки України, політика і релігія, партійна система Західної України в міжвоєнний період, політична ідеологія, інститут парламентаризму.

Монографія

Міщук М.Б.  Українська радикальна партія-Українська соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, політика (1918-1939 рр.)/ Монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 192 с.

Статті у фахових виданнях

Міщук А., Міщук М. Державний вимір національної ідентичності в поглядах кардинала Любомира Гузара // Вісник Прикарпатського університету. Політологія.  2015.  Вип.9. C. 57-62.

Міщук А., Міщук М. Політика УРП-УСРП у культурно-освітній сфері // Вісник Прикарпатського університету. Історія.  2015.  Вип. 26. 32-40.

Міщук А., Міщук М. Дослідження регіональних проблем в творчому доробку Юліана Целевича/ А.Міщук, М.Міщук // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2015.  Ч. 27.  C. 196-201.

Міщук М. Релігійне питання у програмі УРП-УСРП // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ “Добрий Пастир”. Збірник наукових праць. Богослов’я /Гол. ред. Р.А.Горбань. Вип. 7: до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015. С.134-142.

Міщук А. Міщук М. Національна ідентичність та етико-моральні принципи побудови держави в поглядах Владик УГКЦ // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2016. Вип.10. С.27-32.

Міщук А., Міщук М. Суспільно-політична діяльність УРП-УСРП на Покутті // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2017. №   5-6. С. 170-181.

Mishchuk Andrіy, Mishchuk Mariana. National identity and the ethical and moral principles of nation-building in the views of Bishops of the UGCC //Newsletter of Precarpathian University. Political science / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk: LIK, Іssue 11.  2017. Р.99-104.

Міщук А.,  Міщук М. Британські концепції парламентаризму // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2018.  Вип.12. C. 63-75.

Міщук А., Міщук М. Держава в соціальній доктрині католицизму// Науковий  вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ  “Добрий пастир” м.Івано-Франківськ: ІФА, 2018. Вип 12-13. С.158-170.

Міщук А., Міщук М. Коберський Карло Іванович. // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 217 – 219.

Міщук М. “Народˮ // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 688 – 689.

Міщук А.,  Міщук М. Влада в соціальній доктрині католицизму.// Вісник Прикарпатського університету. Політологія.  2019.  Вип.13. С. 45-51.

Berezovska-Chmil Olena, Kobets Yuliia, Mishchuk Mariana The security element of Ukraine’s integration in EU in the conditions of “hybrid war” (political and economic context)// Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С.134-143.

Методичні посібники

Міщук М.Б. Націоналізм як ідейно-політична течія.  Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю  “Політологія”.  Івано-Франківськ, 2011. 63 с.

Міщук М.Б. Історія політичної думки України. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю “Політологія”.  Івано-Франківськ, 2011. 83 с.

Міщук М.Б. Інститут парламентаризму. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю  “Політологія”. Івано-Франківськ. 2017 . 46  с.    

Наукові конференції

Міщук А., Міщук М. Союз української поступової молоді ім. М. Драгоманова “Каменярі”  форма політичного виховання молоді в структурі УРП-УСРП // Україна і Світ: політичні процеси у глобальному та регіональному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.- Кам’янець-Подільський. 2019. С.141-147.

Міщук М., Дущук В. Парламент Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії: внутрішня організація, повноваження//Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-24 травня 2019 р.). Івано-Франківськ.  2019. С.150-157.

Міщук А., Міщук М. Наукова та громадська праця Юліана Целевича//Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції «Другі Грабовецькі історичні читання» (Знагоди 90-річчя академіка Володимира Грабовецького), м. Івано-Франківськ, 2019. С.178-187.

Кобець Ю., Міщук М. Особливості інтеграції ЄС і України в умовах “гібридної війни”: безпековий вимір //Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр.  Вип. 32-33.  Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С.190-192.

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: mariana.mishchuk@pnu.edu.ua

Тел. +38(0342)59-61-46л: 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Academic title: Associate Professor of Political Science

Education:

1997 – 2002 – studies at the Faculty of History of Vasyl Stefanyk Precarpathian University. Master’s degree with honors, qualification “History, teacher”.

2002 – 2005 – postgraduate studies at the Faculty of History of Vasyl Stefanyk Precarpathian University.

2007 – defense of the candidate’s dissertation for the degree of candidate of political sciences in the specialty 23.00.02 – political institutes and processes in the specialized scientific council of the Institute of Political and Ethnonational Studies named after IF Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine. Topic: “Ukrainian Radical Party – Ukrainian Socialist-Radical Party: ideology, organization, politics (1918-1939)”. Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor MV Kugutyak.

Professional activity:

2005 – Assistant Professor of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2007 – Associate Professor of Political Science, Institute of History and Political Science.

2012 – By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated March 29,was awarded the academic title of associate professor of political science.

2016 – creative leave to complete the writing and publication of a monographic study “Ukrainian Radical Party – Ukrainian Socialist Radical Party: ideology, organization, politics (1918-1939)” (September-December).

2006 -2018 – Executive Secretary of the Bulletin of the Precarpathian University. Politology.

2015 – Associate Professor of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2015-2017 – work as a member of the jury of the All-Ukrainian competition of student research papers in political science (Ivano-Frankivsk

2018 – Executive Secretary of the selection committee of the Faculty of History, Political Science and International Relations.

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

Resource provision of textbooks, tests.

Internship:

2012 – Department of International Relations, Yuri Fedkovych Chernivtsi National University

2017 – Department of Political Science and Sociology Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Topic: “Institute of Parliamentarism”. Reference № 75 dated 30.05.2017.

Professional development, online training on the COURSERA platform with Certificates.

Scientific interests

history of political thought of Ukraine, politics and religion, party system of Western Ukraine in the interwar period, political ideology, institute of parliamentarism

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: mariana.mishchuk@pnu.edu.ua