Дерев’янко Сергій Миронович / Serhii Myronovych Derevianko

Доктор політичних наук,

професор кафедри 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: професор кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор кафедри політичних інститутів та процесів

Почесні звання:  Заслужений працівник освіти України

Академік Академії політичних наук України

Освіта:

1977 – 1982 роки – навчання на історичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Диплом з відзнакою, кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства, методист  виховної роботи».

1987 – 1990 роки – навчання в аспірантурі історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

1990 рік – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія політичних партій і рухів у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Науковий керівник – Заслужений діяч наук України, доктор історичних наук, професор М. Я. Варшавчик.

2006 – 2008 роки – навчання в докторантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право».

У 2001-2003 роках та 2006-2007 роках – здобувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

2012 рік – захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Тема «Референдум як демократичний політичний інститут: світовий досвід і Україна». Науковий консультант – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор О. М. Мироненко.

 Професійна діяльність:

 1982 – 1984 роки – проходив дійсну військову службу.

1984 – 1988 роки та 1991 – 1992 роки – асистент кафедри суспільних наук Івано-Франківського державного медичного інституту.

З жовтня 1992 року – асистент, доцент кафедри історії стародавнього світу
і середніх віків Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1995 рік – за сумісництвом – декан факультету довузівської підготовки.

1997 рік – директор Гуманітарного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1996 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене знання доцента.

1998 – 2005 роки – проректор з науково-педагогічної роботи університету.

2002 рік – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

2009 – 2012 роки – професор кафедр історіографії і джерелознавства, політології Інституту історії і політології, доцент кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права Юридичного інституту університету.

2012 рік –почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

З 1 вересня 2012 року – професор кафедри політології університету.

2013 рік – диплом, нагрудний знак і премія голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради у номінації «Відомий науковець року» за вагомі досягнення в галузі науки і освіти та особистий внесок у розвиток науки.

2013 – 2014 роки – директор департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

З 2015 року – професор кафедри політичних інститутів та процесів.

2019 рік – академік Академії політичних наук.2020 рік – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2020 рік – нагороджений медаллю «За заслуги перед університетом».

Науковий керівник шести аспірантів, які здобули наукові ступені кандидатів наук.

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

відповідальний за наукову роботу кафедри.

Стажування:

2012 рік – здобувач відділу правових проблем політології Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

2018 – 2019 роки – відділ правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ).

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Експерт з акредитації освітніх програм Prometheus

Наукові інтереси:

теоретичні та практичні проблеми здійснення влади народом у конституційно визначених та інших формах безпосередньої демократії в Україні та зарубіжних державах; проблеми теорії та практики конституціоналізму та державотворення, новітньої законопроектної сфери, порівняльного правознавства; правової політології; геополітики, політичної історії України; спеціальних галузей історичного знання.

 

Автор і співавтор більше 150 наукових та навчально-методичних праць з політології, конституційного права, політичної історії України, історіографії та джерелознавства, окремі з яких опубліковані за кордоном.

Індивідуальна монографія

Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні: монографія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Вид-во “Місто НВ”, 2011. 847 с.

Дисертація та її автореферат

Дерев’янко С. М. Референдум як демократичний політичний інститут : світовий досвід і Україна : дис. … д-ра політ. наук: 23.00.02 / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2012. 544 арк.

Дерев’янко С. М. Референдум як демократичний політичний інститут : світовий досвід і Україна : автореф. дис. … д-ра політ. наук: 23.00.02 / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.  Київ, 2012. 36 с.

Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х т. Т. 1. Т. 2. Т. 3: Івано-Франківськ: Манускрит-Львів, 2018–2020 (Авторські статті).

Derevianko S., Derevianko O. Models of local referendum according to the constitutions of Ukraine and countries of Central and Eastern Europe: comparative-typological characteristics. Samorząd terytorialne w Konstitucjach wybranych państw Europu Środkowo-Wschodniej: Zarys problematyki / Redakcja Iwona Lasek-Surowiec. Chelm, 2018 S. 87-101.

Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія /
О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; за наук. ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 372 с.

Статті у фахових виданнях

Дерев’янко С. М. Безпековий вимір народовладдя в умовах гібридної війни. Держава і право : зб. наук. пр. Серія. Політичні науки. Вип. 87 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. С. 308–318.

Дерев’янко С. Зміни до Конституції України як питання політичної доцільності. Вісник Прикарпатського університету. Політологія Вип. 14 / Прикарпатський нац. університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Плай,. 2020. С. 37–45.

Дерев’янко С. М. Обмеження політичних прав громадян в умовах воєнного стану: політико-правові підстави. Держава і право: зб. наук. пр. Серія. Політичні науки. Вип. 93 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 26–38.

Velykochyy V., Derevjanko S., Vychivskyi P. To the 80th anniversary of professor Kalakura Ya. S. and the 55th anniversary of his scientific and pedagogical activity. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 6, No. 2 (2019). P. 133–137.

Дерев’янко С., Марчук В. Наукове передбачення майбутнього і політика. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Вип. 13. Івано-Франківськ, 2019.

Дерев’янко С. М. Інститут місцевого референдуму в Україні : доцільність та перспективи оновлення його конституційної моделі. Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка: Серія “Думка”. 2018. Вип. 5 (49). С. 85-96.

Дерев’янко С. М. Політична транзитологія в українській політології як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна [ Рец. на кн.: Вонсович С. Г. Політична транзитологія: підручник. Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2017. 204 с.]. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип. 12. 2018. С. 248–250.

Великочий В. С., Дерев’янко С. М., Вичівський П. П. До 80-річчя професора Я. С. Калакури та 55-річчя його науково-педагогічної діяльності. Карпатський край. № 1-2 (11-12). Івано-Франківськ, 2018. С. 276–285.

Дерев’янко С. М. Внутрішньо переміщені особи : проблеми політичної соціалізації в Галичині. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. № 1 (87). С. 199–216.

Дерев’янко С. М. Маніпулювання ідеєю народного волевиявлення як чинник самоідентифікації регіонального сепаратизму. Політологічні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХX-початку XXI ст.: збірник наукових праць до ювілею доктора політичних наук, професора В. П. Горбатенка / ред.-упор. С. Рудницький. Житомир : ФОП Євенок О. О., 2017. С. 65–72.

Дерев’янко С. М. Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні у політологічному вимірі. Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка : Серія “Думка”. 2017. Вип. 5–6 (41–42). С. 26-270.

Кресіна І. О., Дерев’янко С. М. Віче як інститут установчої влади в новій Конституції України. Віче. 2016. № 11–12. С. 36–40.

Дерев’янко С. М. Національно-культурне відродження в Галичині в історичних джерелах: Рец. на книгу: Шологон Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848-1914). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 460 с. Гілея : науковий вісник. Зб. наук. праць. / Гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ: ВІР УАН, 2016. № 110. С. 73.

Дерев’янко С. М. Електронні петиції до органів влади України як інструмент електронної демократії. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Вип. 10. Івано-Франківськ: ЛІК, 2016. С. 43–53.

Наукові конференції

Дерев’янко С. М. Конституційні засади формування спроможних громад : стан та перспективи оновлення на завершальному етапі. Проблеми трансформації конституційних засад фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні: матеріали міжнародної онлайн-конференції з питань децентралізації (м. Івано-Франківськ, 25.06.2020 р.). Упорядник В. І. Розвадовський. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2020. С. 61–65.

Дерев’янко С. Перспективи євроатлантичної інтеграції України (за передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України на виборах 2019 року). Україна і Світ: політичні процеси в глобальному та регіональному вимірі. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [редкол.: С. А. Копилов, С. Г. Вонсович та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 64-72.

Дерев’янко С. Гібридна війна: інформаційний вимір. Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни. зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 30.11.2018 р.). Івано-Франківськ, 2018. С. 62–67.

Дерев’янко С. М. Інститут референдуму як засіб захисту національної державності у поступі України до об’єднаної Європи. Європа : виклики для України : Зб. матеріалів Всеукр. круглого столу із міжнар. участю (до 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) / [Редкол.: С. А. Копилов (голова, наук. ред.), С. Г. Вонсович (заст. Голови) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.  С. 35-39.

Дерев’янко С. М. Політико-правові проблеми захисту виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні. Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ: Прінт-Сервіс, 2017. С. 67–72.

Дерев’янко С. М. Право громадян не брати участі у виборах і референдумах як цінність європейської демократії та доцільність його законодавчого закріплення та захисту в Україні. Виборче право в Україні в контексті європейських виборчих стандартів : Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-27.05.2016 р.). Київ: Вид. “Стилос”, 2016. С. 187–192.

Дерев’янко С. М. Інститут референдуму як інструмент взаємодії та вирішення конфлікту правових систем держав-членів Європейського Союзу. Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти: міжнар. круглий стіл (16.07.2016 р., м. Одеса). Одеса : Фенікс, 2016. С. 71–73. URL: http://eurolaw. org.ua/files/zbirnik-tez-19072016.pdf.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: serhii.derevianko@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Professor of the Department of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Doctor of Political Sciences

Honorary title: Honored Worker of Education of Ukraine

Education:

1977 – 1982 – studies at the historical faculty of V.S. Stefanik Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute. Diploma with honors, qualification “Teacher of history and social sciences, methodologist of educational work”.

1987 – 1990 – postgraduate studies at the Faculty of History of T.G. Shevchenko Kyiv State University.

1990 – defense of the candidate’s dissertation for the degree of candidate of historical sciences in the specialty 07.00.01 – history of political parties and movements in the specialized academic council of T.G. Shevchenko Kyiv State University. Scientific adviser – Honored Scientist of Ukraine, Doctor of Historical Sciences, Professor M. Ya. Varshavchyk

2006 – 2008 – doctoral studies at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, specialty 12.00.02 – “constitutional law”. In 2001-2003, 2006-2007 – applicant of the Department of Constitutional Law and Local Self-Government of the V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.

2012 – defense of the dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of Political Sciences in the specialty 23.00.02 – political institutions and processes in the specialized academic council of the V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. Topic “Referendum as a Democratic Political Institution: World Experience and Ukraine”. Scientific consultant – Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Philosophy, Professor O.M. Myronenko.

Professional activity:

From 1982 to 1984 he served in the army.

1984 – 1988, 1991 – 1992 – Assistant Professor of Social Sciences, Ivano-Frankivsk State Medical Institute.Since October 1992 have been working at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Assistant Professor, Department of History of the Ancient World and the Middle Ages.Since 1995 – part-time – Dean of the Faculty of Pre-University Training, and since 1997 – Director of the Humanities Institute at the University.In 1996 he was awarded scientific knowledge – associate Professor.

1998 – 2005 – Vice-Rector on Scientific and Pedagogical Work of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.2002 – awarded the badge “Excellence in Education of Ukraine”.

2009 – 2012 – Professor of the Departments of Historiography and Source Studies, Political Science of the Institute of History and Political Science, Associate Professor of the Department of Constitutional, Administrative and International Law of the Law Institute of the University.

2012 – awarded the honorary title of “Honored Worker of Education of Ukraine”.Since September 1, 2012 – Professor of Political Science, University.

2013 – received a diploma, badge and award of the head of Ivano-Frankivsk Regional State Administration and the head of Ivano-Frankivsk Regional Council in the nomination “Famous Scientist of the Year” for significant achievements in science and education and personal contribution to science.

2013 – 2014 – Director of the Department of Education, Science, Family, Youth and Sports of Ivano-Frankivsk Regional State Administration.2015 – present – Professor of the Department of Political Institutions and Processes.

2019 – academician of the Academy of Political Sciences.

2020 – expert of the National Agency for Higher Education Quality Assurance (Ukraine).

2020 – awarded the medal “For services to the university”.

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

responsible for scientific work

Internship:

2012 – applicant of the  Department of Political and Legal Problems of Political Science of the V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.

2018 – 2019 – Department of Political and Legal Problems of Political Science of the V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Scientific interests:

Research interests: the theoretical and practical problems of the exercise of power by people in certain constitutional and other forms of direct democracy in Ukraine and foreign countries; the problems of the theory and practice of constitutionalism and state building, the latest legislative sphere, comparative law; legal political science; geopolitics, political history of Ukraine and special branches of historical knowledge.

Derevianko, Serhii is the author and co-author of more than 150 scientific and educational works on political science, constitutional law, political history of Ukraine, historiography and source studies, some of which are published abroad.

6 candidates of science defended the candidate dissertations under his guidance.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: serhii.derevianko@pnu.edu.ua