Кобець Юлія Василівна / Yuliia Kobets

Кандидатка політичних наук,

доцентка кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: завідувачка кафедри політичних інститутів та процесів, доцентка 

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Освіта:

2000-2005 рр. – навчання на спеціальності «Політологія» Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Диплом з відзнакою, кваліфікація «Політолог, викладач».

2005-2009 рр.  – навчання в аспірантурі за спеціальністю 23.00.02  – політичні інститути і процеси Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2009 р. – захист дисертації на тему «Роль опозиційного жіночого лідера в політичному житті України» в спеціалізованій вчені раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В. Марчук.

Професійна діяльність:

2006 р.викладачка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2015 р. викладачка кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2019 р. – на посаді доцентки кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2019 р. – участь в групі забезпечення освітніх програм «Політологія» та «Політологія. Національна безпека».

2019 р. – представниця Факультету в Науково-методичній раді Університету.

2020 р. – у складі Ради з якості Університету.

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

заступниця завідувача кафедри з навчальної та методичної роботи.

Стажування:

2018 р. –  кафедра політології і соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Тема: «Національна безпека України в умовах євроінтеграції».

Наукові інтереси:

політична система, політична географія та геополітика, національна безпека, політична культура, політичний конфлікт.

 

Посилання на профіль в ORCID: https:/orcid.org/0000-0001-9492-6119

Посилання на профіль у Web of Science Core Collection:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGB-7111-2022

Статті в журналах  ScopusWeb of  Science

Gryshchenko, I., Kruhlov, V., Lypchuk, O., Lomaka, I., & Kobets, Y. (2022). Infrastructural Development of Smart Cities as the Background of Digital Transformation of Territorial Units: El Desarrollo Infraestructural de las Ciudades Inteligentes como Contexto de la Transformación Digital de las Unidades Territoriales. Cuestiones Políticas, Vol.40 Núm. 73 (2022), Q4, 233-250.https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837182800013

Olha Y. Kravchuk, Volodymyr I. Zabolotnyuk, Yuliia V.  Kobets, Oksana I. Lypchuk, Ivanna I. Lomaka. The Influence of the Coalition Approach in US Policy on the Integration Processes in Europe in the Post-Bipolar Era. Cuestiones Políticas. Vol. 39 Núm. 71 (2021). Q4, 187-204. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000740758500010

Dmytro Marieiev & Igor Chornyi & Olena Balaban & Julia Kobets & Olena Berezovska-Chmil & Natalia Shchur, 2023. Linguistic Means of Expressing the Category of Temporality in Modern Political DiscourseWorld Journal of English Language, Sciedu Press, vol. 13(4), pages 1-23, April. DOI: 10.5430/WJEL.V13N4P23

Korchynska, O., Verbovskyi, I., Kobets, Y., Shulga, M. and Kateryna, S. (2023). Application of Effective Means of Management in the Conditions of Military Operations. Econ. Aff., 68(01s): 243-251. DOI: 10.46852/0424-2513.1s.2023.27

Oleksandra Kapinus, Oleh Pylypchenko, Yuliia Kobets, Elena Kiselyova and Vitalii Turenko. Migration Problems on the European Continent Related to the War in Ukraine. Review of Economics and Finance [ref]: vol.21. 2023. P. 962-970. DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.106

Liasota, A., Kobets, Y., Dobkina, K., Yakubina, V., & Penyuk, V. (2023). Implementation of an effective system for monitoring the application of gender equality policy: Experience from European Union countries: Implementación de un sistema efectivo para el monitoreo de la aplicación de la política de igualdad de género: Experiencia de los países de la Unión europea. Cuestiones Políticas, 41(77), 184-204. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.13

Kobets , Y., Madryha, T., & Maliuha, L.  (2023). Questos de direitos de pessoas deslocadas internamente e desafios da modernidade. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 15(3), 609–620.

Розділ монографії

Березовська-Чміль О., Кобець Ю.В. Політико-управлінські аспекти сучасного освітнього простору. Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С.228-233.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Особливості застосування порівняльного методу в політологічних дослідженнях. Сучасні напрями розвитку суспільства: кол. монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 200-205.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Features of hybrid type military conflicts Напрями удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах розвитку України та світу: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. с.320-323

Кобець Ю.,  Міщук А., Міщук М. Українська радикальна партія в національно-визвольних змаганнях 1918-1923 рр. Олександр Карпенко – історик Української революції: До 100-річчя від Дня народження: колективна монографія. За ред. М.Кугутяка, І.Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім.В.Стефаника, 2022 с.170-185.

 Кобець Ю. Політична інтеграція та ідентичність: досвід країн Центрально-Східної Європи. Актуальні проблеми політики, інформації та безпеки: колективна монографія (за ред. Марчук В.В.); Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника; Факультет іст., політол. і міжнар. від-н. Івано-Франківськ: Ярина, 2022. с.45-67

Розділ підручника

Мадрига Т.Б., Кобець Ю.В. Політичні вчення стародавнього Китаю. Історія політичної думки: підручник; за заг. редакцією Н. М. Хоми, (І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.).  Л: Новий Світ-2000, 2015.  С. 47-64.

Статті у фахових виданнях

Кобець Ю. Особливості регіональної політики сучасної Греції крізь призму політики Європейського Союзу. Вісник Прикарпатського університету. Політологія.  2016.  №10.  С.113-117.

Кобець Ю. Еволюція політичної системи сучасної України: трансформаційні виклики та особливості реформування після 2014 року. Прикарпатський вісник наукового товариства Шевченка. Думка.  2017.  №5-6 (41-42).  С. 51-59.

Кобець Ю. Іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018.  Вип. 5(49) .  С. 107-114.

Кобець Ю. Революція та статус жінки: гендерний та політичний аспекти. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Думка. 2018. №6. С. 57-65.

Мадрига Т.,  Кобець Ю. Розвиток політичної науки: світовий досвід та національна практика. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: ЛІК, Вип. 12.  2018. С. 36-46

Matviienkiv S., Kobets Yu. Social networks and public media organizations in 2019 presidential election campaign. Evropský politický a právní diskurz. 2019. Svazek 6. 4. Vydání. S. 80-88.

Кобець Ю., Мадрига Т. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2019.  №4(56). С. 70-80.

Березовська-Чміль О., Кобець Ю. Політичний конфлікт гібридного типу: глобальний та регіональний виміри. Грані: науково-теоретичний альманах. Том 23 (№8). 2020. С. 93-101.

Berezovska-Chmil Olena, Kobets Yuliia, Mishchuk Mariana. The security element of Ukraine’s integration in EU in the conditions of “hybrid war” (political and economic context). Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С. 134-143.

Кобець Ю. Синергетичні основи соціально-політичної революції та еволюції. Вісник Прикарпатського університету. Політологія.  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С. 97-102.

Березовська-Чміль Олена Борисівна, Кобець Юлія Василівна, Міщук Мар’яна Богданівна Національна безпека України в контексті інтеграції до Європейського Союзу: політико-правовий аспект (2014–2019 рр.). Політикус. Науковий журнал. Спецвипуск , присвячений європейській тематиці: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. с.7-14

Кобець Ю.В., Баюрчак Н.В. Особливості аналітичного підходу до дослідження складових харизми політичного лідера. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Вип. 7 (174). 2022. С. 27-32.

Кобець Юлія. Використання матриці SWOT в аналізі політичних систем. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління. 2020. Вип.1 (59). Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2020. С.37-42.

Голуб’як Н., Кобець Ю. Оборонна та безпекова політика Європейського Союзу: суперечності трансформації. Науково-теоретичний альманах Грані. 2023. Вип.5. С.19-25.

Дерев’янко С. М., Кобець Ю. В., Голуб’як Н. Р. Етнічні конфлікти в Західній Європі: поточний стан та перспективи. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2023. №42. С.144–149.

Кобець Ю., Мадрига Т. Державна міграційна політика України в умовах повномасштабного вторгнення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2023, № 48. С.252-259.

Методичні видання

Кобець Ю. Зовнішня політика України та зарубіжних країн. Методичні рекомендації для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності  «Політологія». Івано-Франківськ, 2020. 42 с.

Кобець Ю.В. Політична географія. Методичні рекомендації для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ, 2020. 32с.

Кобець Ю.В. Теорія політичного конфлікту. Методичні рекомендації для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ, 2020. 38с.

Наукові конференції

Кобець Ю.В. Модель модернізації та трансформації політичної системи України після 2014 року. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2017 року).  Івано-Франківськ, 2017.  С. 226-227.

Кобець Ю.В. Взаємовплив політичної та духовної сфери в структурі політичної системи. Консолідація Української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники. Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 листопада 2017 року).  Ужгород, 2017.  С. 56-57.

Кобець Ю.В. Використання SWOT-аналізу в дослідженнях політичних систем. Політологічні читання імені професора Богдана Яроша: зб. наук. пр./ за заг. ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. Луцьк: Вежа-Друк, 2018.  Вип.7. С. 52-58.

Кобець Ю.В. «Гібридна війна» як загроза національній безпеці : основні підходи та тлумачення. Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни: Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2019. С. 82-86.

Кобець Ю., Міщук М. Особливості інтеграції ЄС і України в умовах “гібридної війни”: безпековий вимір. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 28 травня 2020 р., м. Харків, Україна. Вип. 32-33.  Харків: СГНТМ «Новий курс», 2020. С.190-192.

Кобець Ю.В., Мимоход Ю. Взаємозв’язок політики та моди: соціополітичний аспект. Соціо-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку суспільства», 23 листопада 2020 р., м. Харків, Україна. Вип.36. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 128-131.

Кобець Юлія. Політичний ризик як критерій функціональності політичної системи. Політичні трансформації сучасного суспільства: зб.матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м.Полтава, 24 лютого 2022 р.). Полтава: ПДАУ, 2002. С.37-41.

Кобець Ю. Екологічна безпека в системі національної безпеки. Воєнні конфлікти та катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції, 21-22 квітня 2022 р. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. С.76-78

Кобець Ю.В. Актуальні проблеми гендерної політики: міжнародний та національний контекст. Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 29 квітня 2021 р.). Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2021. С. 191-196.

Кобець Ю. Менеджмент в системі національної безпеки. Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 29 квітня 2022 р. с. 38-44. 

Кобець Ю. В., Кобець Т. А. Теоретико – методологічні підходи до дослідження політичної безпеки. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-28 жовтня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. C. 45-51

Berezovska-Chmil O., Kobets Y. The role of the political leader in political conflicts. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference “Modern and global methods of the development of scientific thought” (October 25 – 28, 2022) Florence, Italy. International Science Group. 2022. P. 490-495.

Кобець Ю.В. Ефективність політичного управління в умовах воєнного стану. Теоретичні та практичні аспекти політичного розвитку в Україні і світі в умовах повномасштабної російсько-української війни: зб. ст. і тез за результатами наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти політичного розвитку в Україні і світі в умовах повномасштабної російсько-української війни» (пам’яті Любомири Степанівни Мандзій) від 9–10 травня 2023 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 120-126.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: yuliia.kobets@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Education:

2000-2005 – studies at the Faculty of History of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University at the specialty “Political Science”. Diploma with honors, qualification – political scientist, teacher.

2005-2009 – postgraduate studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University at the specialty 23.00.02 – “Political institutes and processes”

2009 – defense of the dissertation “The role of the opposition female leader in the political life of Ukraine” at the specialized academic council of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor V. Marchuk.

Professional activity:

2006 – Lecturer at the Department of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2015 – Lecturer at the Department of Political Institutions and Processes of the Faculty of History, Political Science and International Relations.

2019 – Associate Professor of the Department of Political Institutes and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2019 – Participation in the group of educational program “Political Science” and “Political Science. National security”.

2019 – Representative of the faculty in the Scientific and Methodical Council of the University.

2020 – representative in the Quality Council of the University

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

Deputy Head of the Department in educational and methodical work

Internship:

2018 – Department of Political Science and Sociology of Kamyanets-Podilsky National University of Ivan Ogienko. Period: from October 23, 2018 to December 31, 2018. Internship topic: National Security of Ukraine in the context of European integration

Research interests:

political system, political geography and geopolitics, national security, political culture, political conflict

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: yuliia.kobets@pnu.edu.ua