Ґеник Микола Антонович / Mykola Genyk

Кандидат історичних наук, доцент кафедри
<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Контакти</strong><b>EN</b>

Посада: доцент кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта:

1987–1993 рр. – навчання на історичному факультеті Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Диплом з відзнакою, кваліфікація «Вчитель історії, методист виховної роботи».

1991-1992 рр. – призер республіканських студентських олімпіад (м. Київ).

1993–1996 рр. – навчання в аспірантурі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

1997 р. – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – «Всесвітня історія» у спеціалізованій вченій раді Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Тема: «Українське питання у програмах та діяльності польських політичних партій (1920-1926)». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор М.В. Кугутяк.

2003 – 2004 рр.  – навчання в Студіум Східної Європи Варшавського університету.

Професійна діяльність:

1998 р. –  рішенням Вищої Атестаційної Комісії України від 21.05.1998  року присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

2003  р.  – рішенням Атестаційної колегії МОН України від 19.06.2003 присвоєно вчене звання  доцента кафедри політології.

З 2012 р. – керівник держтеми:  «Мирний процес міжнаціонального конфлікту: методологія та імплементація» (державний реєстраційний номер 0113U000187).

2013 р. – науковий керівник на захисті дисертації аспірантки кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника В.М. Шібель «Мирний процес як інституалізація міжнаціонального конфлікту в палестино-єврейських відносинах (1890-ті – 2001 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З  2013 р. –  член редакційної ради наукового журналу  «Eurasia: Statum et Legem».

2014 р. – нагорода імені Юліуша Бардаха Інституту Великого князівства Литовського (Каунас) за кращу монографію з історії Балто-Чорноморського регіону.

2015  р. –   міжнародний спостерігач на виборах Президента Польщі.

З 2015 р.  –   член редакційної ради наукового журналу  «Rocznik Kresowy». 

2020  р. –  грамота голови Івано-Франківської обласної ради.

Стажування:

1996 р. – Студіум Східної Європи Варшавського університету (м. Варшава)

1997 р. – Зимний Методологический университет (м. Санкт-Петербург)

2002 р. – Центр удосконалення дослідження і викладання історії (м. Львів)

2003 р.– Ягеллонський університет (м. Краків)

2004 р. – Ягеллонський університет (м. Краків)

2005 р.– Ягеллонський університет  (м. Краків)

2006 р.–  Канадсько-український проект “Розбудова демократії” (м. Київ)

2008 р.– Літературний інститут, Школа політичних наук і Польська бібліотека (м. Париж)

2009 р. – Зимний институт международных отношений при МГИМО(У) МИД России («Школа Богатурова») (м. Москва).

2014 р. – Студіум Східної Європи Варшавського університету (м. Варшава)

Наукові інтереси:

міжнародні відносини, історія політичної думки, дослідження миру.

Література

Генык Николай Антонович // Молодые международники России и СНГ. Сеть зимних и летних школ Научно-образовательного форума по международным отношениям. 1995-2005. Справочник / Ответственный редактор А.В.Фененко. Москва: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. С. 37-38.

Підручники

Історія політичної думки: підручник, За заг. Ред. Н.М.Хоми.  Львів: «Новий світ- 2000», 2016.- 1000 с. [автор – Тема 48. Суспільно-політичні аспекти релігійних доктрин сучасності. С. 814-832]

Політична думка ХХ- початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи: Підручник у 2-х томах, За заг. ред. Н.М. Хоми.- Львів: Новий Світ – 2000, 2017.- Т.1.-  Т.2.- 534 с.  [автор – Тема 32. Суспільно-політичні аспекти релігійних доктрин сучасності.- С. 348-371]

Монографії

Акція «Вісла» в контексті польсько-українських стосунків ХХ століття.  Івано-Франківськ, 1999.  82 с. (редактор)

Національні меншини України в ХХ столітті: політико-правовий аспект. Київ, 2000.  356 с. (співавтор)

Політична система України: проблеми становлення і розвитку: монографія / За ред. В.Кафарського. К.: Центр учбової літератури, 2008. 456 с.  (співавтор)

Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą / Between Imagined and Political Communities. Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców. Warszawa, 11 maja 2011 / Redakcja naukowa Mykoła Genyk, Jarosław Kit, Wasyl Kononenko, Witaliy Lesnyak.-      Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.- 455 s. (співавтор)

З історії українсько-польських відносин другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Колективна монографія / За редакцією П.С. Федорчака. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011.- 255 с.  (співавтор)

Статті у фахових виданнях

Genyk M.A.   The Baltic – the Black Sea: Intermarium in the Conceptions of Regional Integration of East-Central Europe // Razem w Europie / Red. naukowa Irena Mikłaszewicz, Rūstis Kamuntavičius.- Kaunas: Uniwersytet Warszawski,  Studium Europy Wschodniej, Universitas Vytauti Magni, Centrum Sławistyki im. Czesława Miłosza, 2006. P. 45-58.

Геник М.А.   Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування у контексті Гельсінського процесу // Наукові записки / Курасівські читання – 2005. / Серія “Політологія і етнологія”. Вип. 30, кн. 1.- К.: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса  НАН України, 2006. С. 140-151.

Геник М.А.   Від Міжмор’я  до НАТО:   Еволюція системи міжнародної безпеки у Центрально-Східній Європі у період трансформації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.- № 760.- Серія “Питання політології”. – Вип. 9.- Харків, 2007. С. 273-280.

Геник М.   Проблема трансформації Центрально-Східної Європи у теорії міжнародних відносин Збігнєва К. Бжезінського // Наукові записки НаУКМА.- T.69. Політичні науки.- Київ, 2007. С. 48-52.

Геник М.А.  Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.- 2010.- № 2 (46). С. 207-222.  

Ґеник М. Владислав Желенський і проблема польсько-українського примирення після Другої світової війни // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2010. Вип. 59.С. 101–109. 

Genyk M.A., Senych M.V.  Interethnic Reconciliation in Integration Processes of East Central Europe // Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą / Between Imagined and Political Communities. Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców. Warszawa, 11 maja 2011 / Redakcja naukowa Mykoła Genyk, Jarosław Kit, Wasyl Kononenko, Witaliy Lesnyak.- Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.- S. 337-353.

Genyk M., Senych M. The Influence of Polish-Ukrainian Reconciliation on Global Peace and Security // 2010 DMZ Peace Congress Green Cooperation for Peace and Life.- Theme 1.- Vol. 8.- Seoul, 2010.- P. 73-87. 

Геник М.А.  “We Lwowie niech powiewa sino-żółty sztandar…”: Польсько-український конфлікт у Східній Галичині та його трансформація у процесі міжнаціонального примирення // Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań / Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka.- Tom 2.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.- S. 102-116.

Геник М.  Роль «Декларації в українській справі» 1977 року в досягненні польсько-українського примирення // Україна–Польша: історична спадщина і суспільна свідомість. Збірник наукових праць.- Випуск 3-4.- Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2010-2011.- С. 212-221.

Ґеник М.  Гасло Za wolność naszą i waszą у визвольній боротьбі народів Балто-Чорноморського регіону // Galicja a powstanie Styczniowe / Pod redakcją Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonida Zaszkilniaka.- Warszawa; Rzeszów: DiG, 2013.- S. 297-310.

Genyk M.  Ukraińska recepcja “Kultury” // Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej “Kultury” / Studia pod red. Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego.- Warszawa; Lublin; Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2014.- S. 164-184.

Генык Н.А.  Львов – город польско-украинского конфликта и примирения // Eurasia: Statum et Legem.- 2014.- № 1.- С. 6-18.

Genyk M.  «Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur»: Релігійний фактор польсько-українського примирення // Historia i Świat.- 2015.- № 4.- S. 357-370.

Genyk M.  Дефиниция понятия «межнациональное примирение» // Historia i Świat.- 2016.- nr. 5.- S. 263-276.

Genyk M., Senych M.  The Issue Of Borders In Context Of East Central European Reconciliation Processes // Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej.- Praha: Historický ústav,  2016.- P. 406-414.

Методичні посібники

Геник М.А.  Історія зарубіжної  політико-правової думки. Навчальний посібник.  Київ, 2003.  62 с.

Геник М.А., Паньків І.М.   Політологія. Програма для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти (ІІІ-ІV рівнів акредитації) / За ред. Качкана В.А. Київ, 2004. 32 с.

Геник М.А., Паньків І.М. Політологія. Методичний посібник. Київ, 2005. 160 с.

Наукові конференції

Międzynarodowa konferencja naukowa  „Stereotypy narodowosciowe na pograniczu”.- Жешув, 15-17 жовтня  2000 р. Тема виступу: “Stosunki polsko-ukrainskie w mysli politycznej Jerzego Stempowskiego”

Warsaw Special Convention of ASN “Nationalities and Pluralism from Old to New Worlds. East Central Europe and Post-Soviet Countries: Nations, Nationalities, Culture, Religion, History and Politics”.- Варшава,  18-21 липня  2004 р. Тема виступу: “Intermarium Regional Integration in the Polish Anticommunist Opposition”

Международная научная конференция “Воображая пограничье: модели, идентичности, репрезентация”.- Минск, 27-29 января 2005 г. Тема виступу: “Проблема восточных границ в политических концепціях польской оппозиции  (1975-1991)”.

Международная научная конференция “Бєларусь: на перехрестках посткоммунизма”.- Вильнюс, 24-26 травня 2005 р. Тема виступу: “Концепция ULB в восточной политике Польши”.

Konferencja Absolwentów WSL  “Rodzinna Europa” Kaunas, 25.VII.2005 Тема виступу: “Międzymorze Bałtycko-Czarnomorskie w koncepcjach regionalnej integracji Europy środkowo-Wschodniej”.

Warsaw East European Conference “Post-Communist World: 25 Years of Charge. From the Cold War and Communist Totalitarianism Through Solidarność and Perestroika to Post-Communist Democracies, New Dictatorships and Colourful Revolutions”. Warsaw,  5-8.VII. 2006. Тема виступу: “The ULB conception in the Polish Political Mind in Bipolarity Period”

Пятая международная конференция  “Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах постсоветской Евразии”. Москва, 2-3 февраля 2007. Тема виступу:   Образ будущей России в политических дискуссиях восточноевропейской эмиграции периода биполярности

Warsaw East European Conference. 4th Annual Session “Democracy vs. uthoritarianism. Political and historical context” Warszawa, 14-18 липня 2007 р. Тема виступу:  Eastern Policy Concept of Polish Opposition Movement  (1976-1989р.)

Шестая международная конференция “Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах постсоветской Евразии”. Москва, 1-2 февраля 2008. Тема виступу:   Энергетическая безопасность региона Центрально-Восточной Европы

Седьмая общая конференция  “Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах постсоветской Евразии” Москва, 6 II 2009. Тема виступу:  Украинско-польское сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности Центрально-Восточной Европы

The Durham International Affairs Conference 2008 `The Politics of Virtual States’ Durham (UK), 1-2 IV 2009. Temat referatu:  Virtual Post-Empire Space and Projects of Renewal of Jagiellonian Empire.

 4th Annual International Conference “Questioning Democracy in the 21st Century:  Relevant, Redundant, or Risk?” Paris, 2-3 VI 2009  American Graduate School of International Relations and Diplomacy. Тема виступу:  Threats and Challenges for Democracy in East Central Europe

Graduate Conference Migration and Social Theory Trento, 12-13 VI 2009. Тема виступу:  Migrations of Populations of East Central Europe:  Demographic and Political Analysis International Conference “Challenges of Ethnicity: The Local and the Global” Hydarabad, 25-27 XI 2009. Тема виступу:   The Formation of Ethnic Identities in East Central Europe

 Warsaw East European Conference  2010. Where are we? Post-Communist and post-Soviet countries over past twenty years. Warszawa, 12-15 VII 2010. Тема виступу:  Polish-Ukrainian reconciliation in political conceptions of Liberal-Democratic Party “Niepodległość”

Conference at Lund University, Centre for Languages and Literature Russia after the Soviet Empire Lund, 17-19 August, 2011. Тема виступу:  Foreign Policy of Russia and Energetic Safety of Central-Eastern European Countries.

International Conference “Region – Staat – Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa / Regional identities under dictatorship and democracy in East Central Europe”, Berlin, April, 18-20, 2012. Тема виступу:  Political and interethnic confrontation in Galicia as display of identities conflicts

Międzynarodowa konferencja naukowa Giedroyc i Ukraina Warszawa, 17-18 V 2012. Тема виступу:  Ukraińska recepcja “Kultury” Warsaw East European Conference 2012 Old and New: Past, Present and Future of the Post-Communist World Warszawa, 15-18 VII 2012. Тема виступу:  Polish-Ukrainian Reconciliation in Post-Communist Period

Засідання Комісії НАН України з вивчення українсько-польських історичних та культурних зв’язків Львів, 7-8 ІІІ 2013. Тема виступу: Українсько-польське примирення у політичній думці Івана Лисяка-Рудницького

VIII. Sjezd Absolventů Vychodni Letni Školy Varšavske Univerzity Mezinarodni Vědecka Konference Česka polonisticka studia v evropskem kontextu Praha, 11-12 IX 2013. Тема виступу:  Problem granic w kontekście procesów pojednania narodów Europy Środkowo-Wschodniej

Наукові конгреси

I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski Краків, 27-30 VI 2007.

European Congress of East European Studies “Transcending Europe’s Borders: The EU and its Neighbours” Berlin, August 2-4, 2007. Тема виступу:   The Problem of Borders and Security of East-Central Europe in The Period of Geopolitical Transformations

Congreso de la HDCA 2009 and International Conference Participation, Poverty and Power Lima, 10-12 IX 2009   (Human Development and Capability Association, Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP). Тема виступу:   Eastern European Way of Political and Social-Economic Transformations

Rosario Internarional Congress “Deepening Democracy as a way of life” Rosario, Argentina, May 13-16, 2010. Тема виступу: “Obstacles to democracy’s development in East Central Europe”

13th International Congress of the Basic Income Earth Network Sao Paolo, 30 VI -2 VII 2010. Тема виступу:  “The influence of basic income on political and soial-economic transformations in Eastern Europe”

VII World Congress 2010 Prospects for Wider Cooperation Stockholm, 26-31 VII 2010. Тема виступу:  International Security Problems In Political Conceptions of Oppositional Movements of East Central Europe

2010 DMZ Peace Congress  Green Cooperation for Peace and Life Seoul, August 12-14, 2010. Тема виступу:  “The Influence of Polish-Ukrainian Reconciliation on Global Peace and Security”

VIII Міжнародний конгрес україністів Київ, 21-24 Х 2013. Тема виступу:  Проблеми міжнаціонального примирення в польській україніці

VI Конгрес політологів України «Українське суспільство: чинники і тенденції змін (до 25-річчя незалежності України)» Київ, 26 IV 2016. Тема виступу:  Політика примирення в незалежній Україні

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski Kraków, 11.10.2017. Тема виступу:  Międzymorze w politycznych koncepcjach polskiej emigracji i opozycji

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: mykola.genyk@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of the Department of Political Institutes and Processes

Scientific degree: Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in Historical Sciences)

Academic title: Associate Professor of the Department of Political Sciences

Education:

1987 – 1993 – a student of historical faculty of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. The diploma with distinction, qualification of “History teacher. Educational methods specialist.” A prizewinner of national history contests of higher-school students in (Kyiv, 1991, 1992).

1993 – 1996 – postgraduate studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

1997 –  Ph.D. defence at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Thesis title: “The Ukrainian issue in programs and activities of Polish political parties (1920-1926).”

2003 – 2004 – a student of the Centre for East European Studies, University of Warsaw.

Professional activity:

1998 – awarded Ph.D. degree in historical sciences  by the decision of Higher Attestation Commission of 21 May 1998. 

2003   – awarded academic title of Associate Professor of the Department of Political Sciences by the decision of Attestation Board of the MES of Ukraine of 19 July 2003.

Since 2012 – a supervisor of the research project:  “Peace Process of Interethnic Conflict: Methodology and Implementation” (state registration number 0113U000187).

2013  – thesis adviser of V.Shibel’s Ph.D. thesis: “Peace Process as institutionalization of the Israeli-Palestinian interethnic conflict (1890-2001).” Since 2013 – a member of the editorial board of scientific periodical “Eurasia: Statum et Legem.”

2014 – awarded the Juliusz Bardach Prize of the Institute of The Grand Duchy of Lithuania (Kaunas) for the best monograph on history of Baltic-Black Sea region.

2015 – an international observer in presidential elections in Poland.

Since 2015 – a member of the editorial board of scientific periodical “Rocznik Kresowy”. 

2020 – received the Letter of Commendation of the Head of the Ivano-Frankivsk Regional Council. 

Interships:

1996 – the Centre for East European Studies, University of Warsaw (Warsaw)

1997 – the Winter Methodological University (Saint Petersburg)

2002 – the Centre of Improvement of Research and Teaching of History (Lviv)

2003 – the Jagiellonian University (Kraków)

2004 – the Jagiellonian University (Kraków)

2005 – the Jagiellonian University  (Kraków)

2006 – the Canadian-Ukrainian “Democracy Building Project” (Kyiv)

2008 – Institut Littéraire (Maisons-Laffitte), École Libre des Sciences Politiques and Bibliothèque Polonaise de Paris (Paris)

2009 – Winter Institute of International Relations of MGIMO (“Bogaturov’s School”) (Moscow).

2014 – the Centre for East European Studies, University of Warsaw (Warsaw)

Scientific interests:

international relations, history of political thought, peace studies.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: mykola.genyk@pnu.edu.ua