Мадрига Тетяна Богданівна / Tatiana Madryha

Кандидатка політичних наук, 

доцентка кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: доцентка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Освіта:

2002-2007 рр. – навчання на спеціальності «Політологія» Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Диплом з відзнакою, кваліфікація «Політолог, викладач».

2007-2010 рр.  – навчання в аспірантурі за спеціальністю 23.00.02  «Політичні інститути і процеси» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2011 р. – захист дисертації на тему «Регіональні виборчі кампанії початку XXI століття (на прикладі західних областей України)» в спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В. Марчук.

Професійна діяльність:

2010 р. – викладачка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2015 р. – викладачка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2016 р. – на посаді доцентки кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2015-2020 рр. – відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри.

Стажування:

2016 р. – кафедра політології і соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

2023 р. – «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» («Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»), Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) з 22 квітня 2023 року по 28 травня 2023 року. Тема залікового проєкту стажування «Brand of Ukraine in the European Cultural and Historical Space» («Бренд України в європейському культурно-історичному просторі»).

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Learning-for-our-future-not-the-past-andreas-schleicher

PRO парламент – навіщо нам депутати

Волонтерство під час війни

Громадська і політична участь

Інформаційна безпека

Інформаційна гігієна підчас війни

Ключі ефективного фандрейзингу

Медіаграмотність для освітян

Медіаграмотність як не піддаватись маніпуляціям

Політики. Як обирати аби не шкодувати

Як розслідувати порушення на виборах

Наукові інтереси:

виборчий процес, менеджмент виборчих кампаній, іміджмейкінг, політичне лідерство.

Посилання на профіль в ORCID : https://orcid.org/0000-0001-7761-9811

Монографія

Мадрига Т. Б. Регіональні виборчі кампанії початку XXI століття (на прикладі західних областей України): [монографія]. Івано-Франківськ: Вид-во «Нова Зоря», 2015. 248 с.

Розділ підручника

Мадрига Т. Б., Кобець Ю. В. Політичні вчення стародавнього Китаю. «Історія політичної думки» за заг. редакцією Н. М. Хоми, (І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.).  Л: Новий Світ-2000, 2015. С. 47-64.

Статті в журналах  ScopusWeb of  Science

Bogdana Cherniavska1,Serhii Shevchenko,Vasyl Kaletnik, Hryhorii Dzhahupov and Tetiana Madryha. Information Warfare in the World and Information Security Issues in the Context of the Russian-Ukrainian War. Review of Economics and Finance, 2023, 21, 916-922. DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.100 

Kobets , Y., Madryha, T., & Maliuha, L.  (2023). Questos de direitos de pessoas deslocadas internamente e desafios da modernidade. Lex Humana (ISSN 2175-0947)

Tetiana Madryha, Anatolii Mykolaiets, Valentyna Chychun, Olha Vinyukova, Olha Rudnytska. Decentralization of public power in Ukraine taking into account the experience of EU states v.15 n. 2 (2023) Publicado em March 17, 2023. URL: http://eprints.zu.edu.ua/37701/1/document.pdf

Madryha, T., Bilousov, Y., Zubrytska, L., Teremtsova, N., & Druchek, O. (2023). The role of the volunteer movement in the security policy of the state in the context of military operations. Amazonia Investiga, 12(66), 326-334.  https://doi.org/10.34069/AI/2023.66.06.30

Статті у фахових виданнях

Мадрига Т. Б. Регіональні відмінності ідентичностей громадян як інструмент політичної боротьби в контексті виборчих кампаній в Україні // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Культурологія. 2010.  Вип. 5. С. 349-359. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_47

Мадрига Т. Б. Особливості впливу української телевізійної політичної реклами на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2014 року) // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (27).  –  Івано-Франківськ, 2014. С. 75-81.

Мадрига Т. Б. Європейські цінності та ціннісні орієнтації українського суспільства: проблеми співвідношення // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій.  Вип. 3 (31).  Івано-Франківськ, 2015. С. 91-98.

Мадрига Т. Б. Імідж політичного лідера: теоретичні і практичні аспекти. Гілея.  К., 2016. Вип. 109.  С. 316-321.

Мадрига Т. Б. Децентралізація влади як важливий чинник демократичного поступу в Україні // 25-річчя відродження місцевого самоврядування. Місцеві вибори 1990 р. в Польщі на тлі змін періоду трансформації (1989-1991). Хелм, 24 – 25 жовтня 2016 року.  С. 352-363.

Мадрига Т. Б. Використання можливостей фізіогноміки при дослідженні сучасних політичних лідерів в Україні / Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.10. 2016. С. 62-68.

Madryha Tetiana. Application to study opportunities of physiognomy of current political leaders in Ukraine. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.11. 2017.  С. 47-53.

Tatiana Madryha. Power decentralization as an important factor of democratic progress in Ukraine / T. Madryha // Samorzad terytorialny Polski wschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego / Chelm. 2017. S. 198-204.

Мадрига Т. Б. Політична мова як інструмент маніпулятивного впливу. Прикарпатський вісник НТШ Думка.  2017. № 5-6 (41-42). С. 68-79.

Мадрига Т.,  Кобець Ю. Розвиток політичної науки: світовий досвід та національна практика. Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: ЛІК, Вип. 12.  2018. С. 36-46

Tatiana Madryha. Decentralizacja wladzy na Ukrainie: aspekty teoretyczne I konstytucyjne // Samorzad terytorialne w Konstitucjach wybranych państw Europe Środkowo-Wchodniej : Zarys problematyki / Redakcja Iwona Lasek-Surowiec.  – Chelm.  2018. s. 63-77.

Мадрига Т. Б. Волонтерський рух в Україні в   умовах зовнішньої агресії. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. 2018. № 6 (50). С. 96-106.

Кобець Ю., Мадрига Т. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2019.  № 4(56). С.70-80.

Мадрига Т. Б. Особливості парламентської виборчої кампанії 2019 року в Україні // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. К., 2019. Випуск 151 (№ 12) Ч. 3. Політичні науки  2019.  С. 39-42.

Кобець Ю., Мадрига Т. Державна міграційна політика України в умовах повномасштабного вторгнення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2023, № 48. С.252-259.

Наукові конференції

Мадрига Т. Б. Президентська виборча кампанія 2014 р.: рекламний аспект. Етнополітичні трансформації України в контексті інтеграційних процесів Центрально-Східної Європи: Зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 22-23 травня 2014 р.). Івано-Франківськ, 2014 р.  С. 135-139.

Мадрига Т. Б. Відмінності ідентичностей громадян як основа регіонального сепаратизму. Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12 вересня 2014 р.). Івано-Франківськ, 2014.  С. 130-134. 

Мадрига Т. Б. Розвиток громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграційного руху // «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти».  м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 року. С. 190-193.

Мадрига Т. Б. Якість політичної еліти України: сучасний стан осмислення. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. С. 17-18.

Мадрига Т. Б. Маніпулятивний потенціал політичної мови // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 37-39.

Мадрига Т. Б. Мова як чинник збереження національної ідентичності // Міжнародна науково–практична конференція «Консолідація української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники», приурочена до 100-річчя початку відновлення Української державності та відродження УАПЦ (1917 – 2017), м. Ужгород, 16 – 17 листопада 2017 року. С. 181-187.

Мадрига Т. Розвиток волонтерського руху в Україні в умовах гібридної війни // Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни. Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 30 листопада 2018 р.)  Івано-Франківськ, 2018.  С. 102-109.

Мадрига Т. Б. Особливості президентських виборів 2019 року в Україні. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-24 травня 2019 р.).  Івано-Франківськ, 2019. С. 54-58.

Методичні видання

 Кобець Ю.,Мадрига Т., Політичне лідерство і політичні еліти. Методичні рекомендації до вивчення курсу. Івано-Франківськ, 2014.  45 с.

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: tetiana_madryga@ukr.net

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Education:

2002-2007 – studies at the Faculty of History of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University at the specialty “Political Science”. Diploma with honors, qualification – political scientist, teacher.

2007-2010 – postgraduate studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University at the specialty 23.00.02 – “Political institutes and processes”

2011 – defense of the dissertation “ Regional election campaigns of the beginning of the XXI century (on the example of the western regions of Ukraine)” at the specialized academic council of Ivan Franko Lviv National University. Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor V. Marchuk.

Professional activity:

2010 – Lecturer at the Department of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2015 – Lecturer at the Department of Political Institutions and Processes of the Faculty of History, Political Science and International Relations.

2016 – Associate Professor of the Department of Political Institutes and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2015-2020 – responsible for career guidance work of the Department of Political Institution and Processes.

Internship:

2016 – Department of Political Science and Sociology of Kamyanets-Podilsky National University of Ivan Ogienko. Period: from April 5, 2016 to April 29, 2016.

Research interests:

election process, election campaign management, image-making, political leadership.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: tetiana_madryga@ukr.net