Міжнародна діяльність кафедри

З метою покращення ефективності навчально-виховної роботи та наукової роботи кафедра політичних інститутів та процесів спільно з кафедрою політології налагодили тісні зв’язки з освітніми та науковими закладами України. Так, кафедри тісно співпрацюють з кафедрами політології Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, НАУ “Києво-Могилянська академія”, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.

Кафедра має спільні наукові розробки з відділами і факультетами політичних наук Варшавського університету, Яґеллонського університету у Кракові, Університету імені Миколая Коперніка у Торуні (Республіка Польща), Інститутом Східної Європи у Мюнхені (ФРН), Московського державного університету імені Михайла Ломоносова (Російська Федерація).

Кафедра є організатором проведення міжнародних конференцій з проблем європейської інтеграції України.

Діяльність вчених-політологів характеризується широкими зв’язками із різноманітними організаціями і зарубіжними науковими закладами та окремими вченими. Професор Марчук В.В.  має наукове звання (доктора філософії, Ph.D.) зарубіжних навчальних закладів.

Викладацький колектив кафедри політичних інститутів і процесів також підтримує активні міжнародні зв’язки із зарубіжними інституціями і колегами.  Формами співпраці є участь у  міжнародних конференціях і конгресах, редагуванння наукових видань,  залучення студентів до наукової роботи, стажування і т.п.

Зокрема, доцент М.А.Ґеник  брав участь у кількох міжнародних наукових конференціях в Польщі і Литві:   “25-lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991)” (Хелм, 14-15 IX 2015)  та “Cooperation between Ukraine and Lithuania in conditions of the Russian threat” (Вільнюс, 29 IX – 2 X 2015).   11.10.2017 р.  доцент М.А.Ґеник виступав на ІІІ  Конгресі зарубіжних дослідників історії Польщі  в Ягеллонському університеті.

Посилання:    http://coph2017.syskonf.pl/conf-data/coph2017/files/PROGRAM.pdf

До міжнародної діяльності залучаються також студенти. Під керівництвом доцента М.А.Ґеника  11-13 березня 2016 р.  студентка Ольга Дебенко взяла участь  у міжнародній студентській конференції у Празі «Studends We Should Remember».

                 

До редагуванння «Вісника Прикарпатського уніерситету. Серія Політологія» залучено також провідних зарубіжних науковців:   д-ра Р. Барона ( Академія наук Чеської Республіки (Чехія)), д-ра габ., проф. В. Влодаркевича  (Природничо-гуманітарний університет в Сєдльцах (Польща)),  д-р, проф. Й. Маршалек-Кава (Торунський університет ім. М. Коперника (Польща)), д-ра Р. Камунтавічуса ( Інститут Великого Князівства Литовського в Каунасі (Литва)), д-ра, проф. А. Коена (Центр зовнішньополітичних досліджень ім. Дугласа і Сари (США)),  д-ра, проф. політології А. Лопресті (Папський університет «Анджелікум» (Італія)),  д-ра габ., проф. політології С. Суловського (Варшавський університет (Польща)),  д-ра габ., проф. П. Шаленберга (Падерборнський університет (Німеччина )).  Доцент кафедри М.А.Ґеник   є членом редколегій двох зарубіжних видань –  “Eurasia: Statum et Legem”  та  “Rocznik Kresowy”.

Визнанням наукових досягнень кафедри стало відзначення доцента М.А.Ґеника Нагородою ім. Юліуша Бардаха Інституту Великого князівства Литовського у Каунасі за кращу монографію, присвячену історії Балто-Чорноморського регіону.

Посилання:   https://www.youtube.com/watch?v=uEdfWaUwCBo

У травні 2015 р.  доцент Ґеник М.А. був акредитований як міжнародний спостерігач на виборах Президента Польщі.

Наукові стажування викладачів за кордоном

Виявом міжнародної співпраці є зарубіжні стажування викладачів і аспірантів кафедри. У 2014 р. проходило спеціальне стажування доцента М.А. Ґеника в Студіум Східної Європи Варшавського університету,  у липні  2016 р. – участь аспіранта кафедри Павла  Лодина у Східній Літній школі Варшавського університету.

Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор Василь Марчук у 2017 році проходив наукове стажування в Інституті європейської культури Університету імені Адама Міцкевича у м. Гнєзно, Республіка Польща.

Міжнародні публікації викладачів кафедри політичних інститутів та процесів

-Ґеник М. Роль місцевих громад у досягненні миру в конфліктних регіонах // 25 lat polskiej samorządności. Samorząd terytorialny Europy Środkowo-Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy. Redakcja Iwona Lasek-Surowiec.- Chełm, 2016.- S. 286-296

-Marchuk V.V./ Pod vlascu Austro-Ugorska Carstva/ V. Marchuk// Prskarpatska Galicija. Katedra za ukrajinski jezik I knjizevnost Sveucilista u Zagrebu. —Zagreb, 2017. — s. 46-52.

-Tatiana Madryha. Power decentralization as an important factor of democratic progress in Ukraine / T. Madryha // Samorzad terytorialny Polski wschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego / – Chelm. – 2017. – 198-204.

-Lodyn P. Johan Galtung as a pioneer of peace study: the main aspects of his theory / P. Z. Lodyn // Proceedings of IV International scientific conference “Perspective scientific research”. – Morrisville: Lulu Press, 2017. – P. 230 – 233.

-Derevianko S. Models of local referendum according to the constitutions of Ukraine and countries of Central and Eastern Europe: comparative-typological characteristics / S. Derevianko, O. Derevianko // Samorząd terytorialne w Konstitucjach wybranych państw Europu Środkowo-Wschodniej : Zarys problematyki / Redakcja Iwona Lasek-Surowiec. – Chelm, 2018 – S. 87-101.

-Kobets Yu., Madryha T. The quality of political in Ukraine in the context of democracy transformations / Yu. Kobets, T. Madryha // Central European Papers. SilesianUniversity in Opava, Faculty of Public Policies. Volume 6. (12 cт).

-Marchuk V. Globalna elita – proba analizy / Polish Political Science Yearbook. – №47. – 2018. Р. 157-160.

-Marchuk V. Kultura a globalizacia – problemy zasadnicz // Studia Europea Gnesnsia. №17.- 2018. – S. 251-265.

-Marchuk V. Kultura Politiki a Politica Kultury / Kultura i Edukacia. №1(119). – 2018. – S. 54-69.

-Tatiana Madryha. Decentralizacja wladzy na Ukrainie: aspekty teoretyczne I konstytucyjne / T. Madryha // Samorzad terytorialny Polski wschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego /- Chelm.– 2018. – s. 63-77.

-Svitlana Matviіenkiv, Yuliia Kobets. Social media and public media organizations in presidential election campaign 2019// Evropský politický a právní diskurz. – 2019. – Vol. 6. – Iss. 3. – P.80-88

– Svitlana Matviіenkiv, Olha  Anisimovych –Shevchuk, Influence of  external   and   internal factors on the  information space of modern-day Ukraine  Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – Kutno: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Studiów Europejskich, 2019. – № 11. – S. 149-164.

– Матвиенкив С. Суть и проблемы формирования государственной информационной политики современной Украины. Language – Culture – Politics: International  Journal. Chełm: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 2019.  Vol. 1. S. 259-269

-Матвієнків С.М. Інструменти захисту свободи слова в умовах гібридної війни в Україні.  Studia Politologica Ucraino-Polona: prace naukowe / за ред. С. Рудницького. Житомир-Київ-Краків. 2019. Вип. 9. C. 65-76  (0,5 друк. арк.)

-Matvienkiv S. Wpływ nowych mediów na proces wyborczy we współczesnej Ukrainie, (w.) L. Pawelski, M. Rembierz (red.), Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i aspiracje polskoukraińskiej współpracy naukowej monografia. Szczecinek: Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. 2020. Vol. 19. S. 158-172  (0,6 друк. арк.)

-Анісімович-Шевчук О.З., Матвієнків С.М. Політична комунікація: до проблеми формування інформаційного простору України. Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU: іnternational scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevniec-iba «Baltija Publishing», 2020. p. 103-106

Matviіenkiv S.M., Lushahina T.V. Determinants of national-political consciousness of modern Ukrainian society/Social Sciences: Regularities and Development Trends: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020.- S. 94-113

-Березовська-Чміль О. Політико-філософське осмислення тоталітаризму. The Vth International scientific and practical conference «STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION». October 19-23, 2020 Oslo, Norway. Р. 381-384.

-(WOS) Marchuk V. Metropolitan Andrey Sheptytsky and the Greek Catholic Church in Eastern Galicia and Transcarpathia : monograph . – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 212р. ISBN: 978-966-397-192-6

-(WOS) Marchuk V. Exploring the Experience of the World’s Leading Countries in Inclusive Growth as Part of the Post-Industrial Economy: Challenges and Perspectives. Postmodern Openings. Vol.11, No.2. June. 2020. 222-237.

-SWIETŁANA MATVIENKIV. Wpływ nowych mediów na proces wyborczy we współczesnej Ukrainie. Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. Monografia nr. 19 Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych / Redakcja naukowa Leszek Pawelski, Marek Rembierz. Szczecinek ‒ Dąbrowa Górnicza: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2021. S.277-288