Вчена рада Факультету: підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі та звіти голів ЕК ОР «Магістр»

4 березня 2021 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Її вів голова, декан Факультету проф. Микола Кугутяк. На порядку денному були два питання: про підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2020–2021 навч. року і завдання на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців та звіти голів екзаменаційних комісій ОР «Магістр» спеціальностей Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

По першому питанню доповідав заступник декана Факультету доц. М.В. Сигидин. У своєму виступі Михайло Васильович проаналізував результати заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2020–2021 навч. року студентів денної і заочної форми навчання Факультету та висловив низку зауважень і рекомендацій зважаючи на особливості вимушеної дистанційної форми навчання в умовах адаптивного карантину.

У ході розгляду другого питання були заслухані звіти голів і членів ЕК освітнього рівня «Магістр» спеціальностей 032 «Історія та археологія» (проф. В.Л. Комар), 014 «Середня освіта (Історія)» (проф. О.С. Жерноклеєв), 052 «Політологія» (проф. В.В. Марчук), 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (доц. О.І. Семак), 292 «Міжнародні економічні відносини» (проф. С.П. Калініна), «Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» (проф. О.І. Вівчар). У своїх виступах голови і члени ЕК звернули на позитивні сторони захистів студентами дипломних робіт та здачі комплексних іспитів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, звернуто увагу на рекомендації щодо покращення якості підготовки студентів-магістрів.

В обговоренні доповідей голів і членів ЕК взяли участь проф. І.Я. Райківський, проф. В.Й. Климончук, проф. Л.І. Михайлишин, проф. М.М. Волощук, доц. Н.М. Стецюк.

Після цього виступив декан Факультету проф. М.В. Кугутяк, який узагальнив підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2020–2021 навч. року і завдання на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців та звіти голів екзаменаційних комісій ОР «Магістр», звернув увагу на позитиви і недоліки у цих украй важливих ділянках роботи та запропонував ухвалу Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Серед її основних положень такі: проаналізувати на засіданнях кафедр Факультету підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі навчального року, науково-теоретичний і навчально-методичний рівні підготовки фахівців та розробити кафедральні плани заходів щодо підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням висловлених зауважень і рекомендацій; проаналізувати на засіданнях кафедр звіти голів ЕК та вжити необхідні заходи для виправлення відповідних зауважень; враховуючи специфіку спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)», ширше використовувати в кваліфікаційних роботах наукові розробки з методики викладання досліджуваної теми у шкільній освіті; зважаючи на особливості вимушеної дистанційної форми навчання в умовах адаптивного карантину, здійснити відповідні організаційні та навчально-методичні заходи щодо забезпечення якості підготовки фахівців ОР «Бакалавр» до складання атестації, захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт, підготовки магістерських робіт за відповідними спеціальностям (підготувати і затвердити на засіданнях кафедр програмові вимоги до атестаційних та семестрових іспитів; випускним кафедрам організувати проходження відповідних практик і забезпечити своєчасний і якісний захист студентами-практикантами ОР «Бакалавр»; професорсько-викладацькому складу забезпечити якісне і своєчасне виконання графіків індивідуальних завдань в рамках повторного вивчення навчальних дисциплін студентами Факультету за результатами зимового семестру поточного навчального року відповідно до вимог наказу ректора № 34 від 5 лютого 2021 р.; професорсько-викладацькому складу Факультету забезпечити чіткий контроль за виконанням графіків індивідуального навчання студентів; якісні та ефективні форми контролю за самостійною роботою студентів; своєчасне заповнення електронних журналів академічних груп та іншої електронної документації; та ін.); деканату, завідувачам кафедрами, професорсько-викладацькому складу Факультету посилити контроль за відвідуванням студентами занять та якісним рівнем забезпечення навчального процесу денної і заочної форм навчання в умовах дистанційного навчання; з метою вдосконалення організаційно-методичного супроводу навчального процесу продовжити практику обов’язкового попереднього розгляду на засіданнях науково-методичної комісії факультету питань, пов’язаних з організаційно-методичним забезпеченням навчального процесу та періодично заслуховувати на засіданнях Вченої ради Факультету її звіти, вдосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін і вносити необхідні зміни в силабуси і робочі програми навчальних дисциплін з усіх освітніх програм ОР «Бакалавр» і «Магістр» згідно нормативних вимог, завершити роботу з нормативного, технічного та методичного забезпечення дистанційної форми навчання, відповідно до ухвал Вченої ради Університету і факультету та наказів ректора, продовжити роботу з наповнення електронних ресурсів, репозитарію, вдосконалення банку тестових завдань для проведення поточного, модульного і семестрового контролю якості знань студентів, підвищити ефективність роботи кафедральних науково-методичних і методологічних семінарів за рахунок вдосконалення проблематики і залучення до участі у них кращих студентів, аспірантів, представників стейкхолдерів, тощо.

На завершення Микола Васильович Кугутяк подякував всім викладачам за слушні побажання і рекомендації щодо покращення навчально-методичної і організаційної роботи на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин, пов’язаної із проходженням заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2020–2021 навч. року і завданнями на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців та звітами голів екзаменаційних комісій ОР «Магістр» спеціальностей Факультету.