Відбулось засідання міжкафедрального науково-методологічного семінару з підготовки акредитації освітньо-наукових програм PhD

18 березня 2021 р. з ініціативи деканату та науково-методичної ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин  у режимі online відбулось засідання міжкафедрального науково-методологічного семінару за участю всього професорсько-викладацького складу Факультету, гарантів освітньо-наукових та освітніх програм, аспірантів. Семінар проведено у рамках підготовки до очікуваної акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (доктор філософії) спеціальностей 052 Політологія та 032 Історія та археологія.

Під час роботи міжкафедрального науково-методологічного семінару заслухані дві доповіді: «Здобувач ступеня доктора філософії та процедура захисту дисертації в умовах підготовки до акредитації освітньо-наукових програм PhD: сучасний стан, виклики, перспективи» (доповідач – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія, кандидат історичних наук, доцент Королько А.З.) та «Презентація освітньої-наукової програми під час акредитаційної експертизи: практичні поради» (доповідач – експерт Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти, доктор політичних наук, професор Дерев’янко С.М.).

У своєму виступі Андрій Королько, згідно прийнятих постанов Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 283 від 3 квітня 2019 р.) та № 167 від 6 березня 2019 р. «Про порядок проведення експерименту з присудження доктора філософії», звернув увагу на належне виконання здобувачами третього освітньо-наукового рівня доктора філософії індивідуального навчального плану та індивідуального наукового плану, розкрив вимоги до наукових публікацій науково-педагогічних працівників (наукових керівників, рецензентів, голів разових спеціалізованих вчених рад, опонентів) та здобувачів при створенні разових спеціалізованих рад для захисту докторів філософії, охарактеризував особливості підготовки здобувачами PhD дисертаційних робіт та захисту їх у разових спеціалізованих вчених радах.

Як експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Сергій Дерев’янко поділився з колегами практичним досвідом проведення акредитаційної експертизи. Зокрема, С.М. Дерев’янко поділився міркуваннями щодо удосконалення підготовки матеріалів самооцінки освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти (доктор філософії), взаємодії членів проєктної групи, групи забезпечення, аспірантів та їхніх наукових керівників, всіх тих, хто забезпечує освітньо-науковий процес підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (PhD).

Відбулось зацікавлене обговорення учасниками семінару ходу підготовки до акредитації, окреслені конкретні завдання на завершальному її етапі.